Letna energetska bilanca republike Slovenije

Letna energetska bilanca napoveduje skupno letno porabo posameznih virov energije in načine zagotavljanja oskrbe z energijo v državi.

Ministrstvo, pristojno za energijo, skladno z drugim odstavkom 25. člena Energetskega zakona (EZ-1) (Ur.l. RS, št. 17/2014 in 81/2015) predloži vsakoletno energetsko bilanco v sprejem vladi. Skladno s tretjim odstavkom 25. člena EZ-1 letna energetska bilanca vsebuje tudi načrt za delovanje podporne sheme za električno energijo iz obnovljivih virov in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom ter napoved razpoložljivih virov sredstev za doseganje predvidenih letnih ciljev podporne sheme.

Energetska bilanca Republike Slovenije prikazuje podatke o preskrbi, energetski pretvorbi (transformaciji) in porabi vseh virov energije v Republiki Sloveniji v  po metodologiji OECD/IEA. Glavni namen bilance je indikativen prikaz oskrbe in porabe vseh virov energije v naravnih količinah in v ekvivalentni energijski vrednosti (Joule), ki se koristijo v energetske in neenergetske namene. Za vsak vir energije posebej (v naravnih količinah in ekvivalentni energiji) je narejena njegova osnovna energetska bilanca, iz katere je razviden celoten tok vira od sektorja oskrbe, preko procesa transformacije (pretvorbe) in izgub do končne rabe na nivoju končnega uporabnika. Fizikalno sorodni viri energije (trdna goriva, naftni derivati, itd) so zbrani v združeni bilanci.

Energetsko bilanco sestavljajo sledeči sklopi:

  • Oskrba z energijo (domača proizvodnja, uvoz, izvoz, mednarodna pomorska skladišča, sprememba zalog).
  • Transformacije (vhod v transformacijo, izhod iz transformacije; reklasifikacije, prenosi in povratki).
  • Lastna raba in izgube
  • Končna poraba (energetska in neenergetska končna raba.

Energetska bilanca je narejena po mednarodno primerljivi metodologiji EUROSTAT, tako da so navedeni podatki primerljivi z državami EU.


ARHIV LETNIH ENERGETSKIH BILANC RS


© 2012 - 2024 Portal Energetika