Novica

Energija v Sloveniji za leto 2012

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Direktorat za energijo v okviru Ministrstva za infrastrukturo je izdal letno statistično publikacijo "Energija v Sloveniji za leto 2012". Publikacija predstavlja mednarodno primerljiv prikaz energetskih tokov na bilančni osnovi od sektorja oskrbe z energijo, preko transformacije in izgub do sektorja končne rabe. Dodani so tudi podatki o emisijah toplogrednih plinov ter glavni energetski kazalniki na makroekonomskem nivoju.

Letna poročila Energija v Sloveniji (EVS) sodijo v sklop javnih informacij resornega ministrstva, pristojnega za energijo. Poročila so narejena po metodologiji SURS (IEA/OECD). Nadomeščajo predhodni Statistični letopis energetskega gospodarstva Republike Slovenije. Publikacija "Energija v Sloveniji 2012" zajema obdobje 2007-2012.

 

Oskrba z energijo je v letu 2012 znašala 292,0 PJ in je bila manjša  za -3,1 % v primerjavi z letom 2011. Oskrba iz domačih virov je v letu 2012 znašala 148,9 PJ, kar je za -5,8 % manj kot leta 2011. Domači viri energije so zadostovali za 51,0 % vseh slovenskih potreb po energiji na nivoju primarne oskrbe z energijo, ostale je Slovenija pokrila z uvozom predvsem naftnih derivatov in zemeljskega plina. V strukturi oskrbe z energijo v letu 2012 prevladuje delež naftnih proizvodov (35,1 %), sledijo jedrska energija (20,7 %), trdna goriva (19,8 %) in zemeljski plin (10,2 %). Delež obnovljivih virov energije s hidro energijo in  NIO skupaj je znašal 15,4 %.

Končna poraba v letu 2012 je znašala 207,6 PJ, kar je 1 % manj kot v letu 2011. V obdobju 2007-2012 je končna poraba padala s povprečno stopnjo -0,6 % letno. V strukturi končne porabe v letu 2012 prevladuje delež naftnih proizvodov (49,3 %), sledijo električna energija (22,0 %), obnovljivi viri energije (12,3 %), zemeljski plin (11,2 %), toplota (3,7 %), trdna goriva (1,1 %) in neobnovljivi industrijski odpadki (0,4 %). Sektorski pregled kaže, da je bilo v letu 2012 največ energije porabljeno v sektorju prometa (40,8 %), sledijo predelovalne dejavnosti in gradbeništvo (24,3 %), gospodinjstva (23,9 %) in drugi porabniki (9,9 %). V obdobju 2007-2012 je zaznan trend zmanjševanja porabe v sektorju industrije (predelovalne dejavnosti in gradbeništvo) in naraščanje porabe v sektorju prometa.

Proizvodnja električne energije na pragu vseh elektrarn (z NEK v celoti) je v letu 2012 znašala 14697 GWh. Proizvodnja hidroelektrarn je v letu 2012 znašala 4020 GWh (+10,3 % glede na 2011), proizvodnja termoelektrarn je znašala 5271 GWh (-2,1 %) in jedrske elektrarne 5244 GWh (-11,1) %. Končna poraba električne energije, vključno s 112 GWh porabe v energetskem sektorju (brez elektrogospodarstva) je znašala 12661 GWh. V obdobju 2007-2012 je končna poraba električne energije padala s povprečno letno stopnjo -1,1 %.

V letu 2012 je primarna oskrba z energijo iz obnovljivih virov (OVE) znašala 43532 TJ in je bila za +8,3 % večja v primerjavi z 2011. Pri rabi OVE prevladujeta hidroenergija ter les in druga trdna biomasa. Oskrba s hidroenergijo je bila v letu 2012 večja za +5,1 %, oskrba iz lesa in druge trdne biomase pa večja za +8,1 % glede na 2011. V letu 2012 je zaznati občutni porast pri oskrbi s sončno energijo (solarna termična in fotovoltaika) (+ 62,1 %).

Delež pridobljene električne energije iz OVE je bil v letu 2012 večji za +14,5 % v primerjavi s predhodnim letom in je znašal 28,7 % vse proizvedene električne energije v Sloveniji.

Na porabljeno tono ekvivalentnega olja (toe) je Slovenija v letu 2012 emitirala v okolje 2,22 ton CO2. V obdobju 2007-2012 je intenzivnost emisije CO2 upadala s povprečno stopnjo -0,5 %.


Podrobnejše informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika