Novica

Izdaja uredb o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje surovine prod na pridobivalnih prostorih v občini Kidričevo

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 39. redni seji izdala tri uredbe o podelitvi rudarske pravice za izkoriščanje surovine prod, in sicer za pridobivalne prostore Pleterje PPK 2, Pleterje P4 in Pleterje P2e – širitev, ki se nahajajo v občini Kidričevo. Uredbe bodo objavljene v Uradnem listu RS, št. 45/2019.

Rudarska pravica za izkoriščanje je pravica, ki se jo pridobi na podlagi izdanega rudarskega koncesijskega akta s koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru. Rudarski koncesijski akt je predpis, ki predstavlja odločitev Republike Slovenije, da bo proti plačilu in pod določenimi pogoji podelila koncesijo za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine določeni pravni ali fizični osebi na določenem pridobivalnem prostoru.

Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, predlaga vladi izdajo rudarskega koncesijskega akta na podlagi vloge pravne ali fizične osebe o zainteresiranosti za podelitev rudarske pravice za izkoriščanje določene vrste mineralne surovine na določenem pridobivalnem prostoru pod določenimi pogoji.

Koncesija za izkoriščanje se za določen pridobivalni prostor podeli na podlagi poprej izdanega rudarskega koncesijskega akta in na njegovi podlagi izvedenega javnega razpisa za izbor nosilca rudarske pravice za izkoriščanje. Pod določenimi pogoji se koncesija za izkoriščanje lahko podeli tudi brez javnega razpisa in samo na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta za določeni pridobivalni prostor pravni ali fizični osebi.

Pravna oseba EPSON, d. o. o., Spodnja Hajdina 21, 2288 Hajdina, je na Ministrstvo za infrastrukturo podala vlogo za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod (v količini 165.250 kubičnih metrov v raščenem stanju) v pridobivalnem prostoru Pleterje P4 (s površino 3,0044 hektara do k. + 239,35 m nadmorske višine) za obdobje 10 let.

Pravna oseba DUJARDIN d.o.o., Puhova ulica 23, 2250 Ptuj, je na Ministrstvo za infrastrukturo podala vlogo za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod (v količini 217.050 kubičnih metrov v raščenem stanju) v pridobivalnem prostoru Pleterje PPK 2 (s površino 3,9825 hektara do k. +239,35 m nadmorske višine) za obdobje 9 let.

Pravna oseba CP PTUJ d.d., Zagrebška cesta 49A, 2250 Ptuj, je na Ministrstvo za infrastrukturo podala vlogo za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine prod (v količini 239.250 kubičnih metrov v raščenem stanju) v pridobivalnem prostoru Pleterje P2e – širitev (s površino 4,3899 hektara do k. +239,35 m nadmorske višine) za obdobje 9 let.

Z izdanimi uredbami je podrobneje določena vsebina rudarskih koncesijskih aktov.

Posledica objave rudarskega koncesijskega akta je, da je za zemljišča pridobivalnega prostora, ki jih določajo rudarski koncesijski akti, mogoče sprejemati nove prostorske akte oziroma jih spreminjati in dopolnjevati samo, če se s tem na njih ne onemogoča izkoriščanje mineralnih surovin. V postopkih priprave in sprejemanja prostorskih aktov mora biti zagotovljeno sodelovanje ministrstva, pristojnega za rudarstvo.

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem izdanih uredb bo izvajala Rudarska inšpekcija.

Ministrstvo, pristojno za rudarstvo, bo v teh uredbah navedenim nosilcem rudarske pravice po uradni dolžnosti izdalo odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, in sicer po objavi uredb v Uradnem listu Republike Slovenije. Izbrani nosilci rudarske pravice bodo morali nato na ministrstvo, pristojno za rudarstvo, podati predlog za sklenitev koncesijske pogodbe. Čas veljavnosti rudarske pravice bo začel teči z dnem, ko bosta koncesijsko pogodbo podpisali pogodbeni strani.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika