Novica

Izdana Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 115. redni seji izdala Uredbo o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom. Prenovljena uredba ureja relevantne vsebine, ki se nanašajo na priglašeno podporno shemo za električno energijo, proizvedeno iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE).

Z uveljavitvijo Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 121/21, v nadaljevanju: ZSROVE) je Uredba o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/16, 74/20 in 121/21 – ZSROVE, v nadaljevanju: Uredba o podporah v uporabi) prenehala veljati, a se uporablja do uveljavitve novih podzakonskih predpisov, ki bodo izdani na podlagi določil ZSROVE.

S predlagano prenovljeno uredbo se področje podpor v luči ZSROVE ureja na smiselno enak način, kot ga pozna že Uredba o podporah v uporabi, pri čemer nudi pravno podlago že obstoječi podporni shemi, ki je v skladu z odločitvijo Evropske komisije podaljšana do 31. 12. 2025.

S prenovljeno uredbo se naslavlja več pomembnih dopolnitev, ki bodo prispevale k povečanju deleža OVE v rabi bruto končne energije, s čimer se je Slovenija zavezala s sprejetim NEPN, in sicer:

  • spremenljivi del referenčnih stroškov proizvodne naprave SPTE, ki hkrati predstavlja spremenljivi del ponujene cene, se v primeru njene vključitve v sistem Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisij CO2 poveča tako, da krije tudi stroške nakupa potrebnih emisijskih kuponov. Podobno velja tudi za naprave, ki so zavezane plačevati okoljsko dajatev in so torej izven sistema ETS, pri čemer pa se za vse te naprave šteje, da morajo v skladu s Smernicami Evropske komisije o državni pomoči za varstvo okolja in energijo za obdobje 2014–2020 dosegati ugodne okoljske učinke;
  • v zvezi z dopisom Evropske komisije z dne 25. septembra 2020, je Ministrstvo za infrastrukturo v oktobru 2020 opravilo dopustno priglasitev spremembe sheme državnih pomoči: (A) podpora električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji ter B) podpora elektro-intenzivnim podjetjem v obliki znižanih prispevkov v podporno shemo za električno energijo. Modifikacijo sheme je Evropska komisija potrdila 27. 11. 2020, glede same veljavnosti pa je bila že v letu 2019 podaljšana do 31. 12. 2025;
  • dodane so tudi nekatere dodatne posodobitve besedila glede na obstoječo uredbo, spremenjeni sta tudi Prilogi 1 in 2, ki določata biomaso po virih ter spremenljivi del referenčnih stroškov za proizvodne naprave SPTE.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika