Novica

Navodilo glede opredelitve oz. izračuna finančne vrzeli zaradi spremenjene določbe (1) 61. člena Uredbe (EU) 1303/2013

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo zaradi spremembe določbe prvega odstavka 61. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 objavlja navodilo glede izračunavanja finančnih vrzeli za operacije celovitih energetskih prenov stavb, sofinanciranih s sredstvi OP EKP 2014-2020.

Na podlagi Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o  finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013,  (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU)  št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013,   (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU,  Euratom)  št.  966/2012 projektna pisarna za energetsko prenovo stavb Ministrstva za infrastrukturo objavlja navodilo glede izračunavanja finančnih vrzeli v povezavi z upoštevanjem spremenjene določbe prvega odstavka 61. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Primer 1:  Operacija nima prihodkov, razen prihodkov, ki izhajajo iz prihrankov oziroma izvajanja ukrepov za energetsko učinkovitost zaradi izvedbe energetske prenove stavb.

Navodilo: Če operacija ustvarja prihodke samo na račun prihrankov pri obratovalnih stroških, ki izhajajo iz izvajanja ukrepov za energetsko učinkovitost, se privzame, da znaša finančna vrzel 100 %. Način tovrstne določitve finančne vrzeli mora biti ustrezno utemeljen v investicijski dokumentaciji. V tem primeru se pri določitvi finančne vrzeli tudi privzame, da znašajo "diskontirani neto prihodki operacije v ekonomski dobi" 0,00 EUR.


Primer 2: Operacija ima še druge prihodke, razen prihodkov, ki izhajajo iz prihrankov oz. izvajanja ukrepov za energetsko učinkovitost zaradi izvedbe energetske prenove stavb.

Navodilo: V tem primeru se finančna vrzel določi na nivoju celotne vrednosti investicije z DDV (povračljiv DDV se v vrednosti investicije ne upošteva), pri čemer se upošteva 15-letno obdobje in 4 % finančna diskontna stopnja. V izračunu finančne vrzeli je treba jasno prikazati izračun prihodkov in stroškov po t.i. metodi prirasta, ki temelji na primerjavi prihodkov in stroškov v scenariju nove naložbe s prihodki in stroški v scenariju brez nove naložbe. Za potrebe izračuna finančne vrzeli, se pri tovrstnih operacijah, prihranki pri obratovalnih stroških, ki izhajajo iz izvajanja ukrepov za energetsko učinkovitost, ne obravnavajo kot prihodki. Diskontirani neto prihodek operacije se izračuna brez DDV tako, da se od diskontiranega prihodka odštejejo diskontirani stroški in po potrebi prišteje preostala vrednost naložbe.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika