Novica

Objavljen javni razpis za pilotne demonstracijske projekte na področju pretvorbe, distribucije in upravljanja energije

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija je objavila javni razpis za vzpostavitev vsaj dveh pilotnih/demonstracijskih projektov na področju energetike, ki se nanašajo na razvoj in testiranje novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom v realnem okolju. Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje upravičenih stroškov, znaša skupaj 5 mio EUR.

Javni razpis za izbor operacij delno financira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), izvaja pa se v okviru "Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020", prednostne osi. Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva.

Namen javnega razpisa je podpora raziskovalno-razvojnim in inovacijskim dejavnostim za izvedbo pilotnih/demonstracijskih (PD) projektov podjetij, usmerjenih v razvoj in testiranje oziroma demonstracijo novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije (S4)»Pametna mesta in skupnosti«, fokusno področje »Pretvorba, distribucija in upravljanje energije« zaradi:

  • pospeševanja inovacij,
  • skrajšanja časa od ideje do trga,
  • pridobitve referenc ter krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
  • povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Namen javnega razpisa je tudi testiranje oziroma demonstracija v okviru PD projekta razvitih novih ali izboljšanih proizvodov, procesov ali storitev v realnem okolju.

 

Do sofinanciranja so upravičeni le PD projekti, ki so skladni s S4 in v okviru katere se lahko uvrstijo v sledeče prednostno področje uporabe: Pametna mesta in skupnosti; Fokusno področje: Pretvorba, distribucija in upravljanje energije. Usmerjeni morajo biti vsaj v eno izmed sledečih konceptualnih področij:

  • spoznavnost in vodljivost distribucijskega omrežja (sistem upravljanja distribucijskih omrežij),
  • aktivno vključevanje odjema in naprednega vodenja odziva odjema,
  • celostno upravljanje z energijo.

Rezultat pilotnih/demonstracijskih projektov mora biti tudi njihova demonstracija uporabe v realnem okolju s ciljem pridobitve referenc podjetij za komercializacijo.


Rok za oddajo vlog je 24. 2. 2017.
 

Podrobnješe informacije


Vir: SPIRIT Slovenija


© 2012 - 2024 Portal Energetika