Novica

Objavljen javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 12/20 objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2020, 2021 in 2022 (JOB_2020), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Prvi rok za oddajo vlog je 30. 3. 2020, skrajni rok pa 16. 11. 2020.

Predmet sofinanciranja iz javnega razpisa so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Predlogi operacij energetske prenove stavb v lasti občin morajo biti v skladu z opredelitvami iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelji po tem javnem razpisu so občine. Vlagatelj postane upravičenec z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v letih 2020, 2021 in 2022, znaša 25,0 mio EUR (od tega 21,25 mio EUR sredstev EU in 3,75 mio EUR nacionalni prispevek iz državnega proračuna). S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 40 % upravičenih stroškov operacije, razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja.

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 30 3. 2020, drugi rok je 15. 6. 2020, tretji rok je 14. 9. 2020 in skrajni rok 16. 11. 2020.

Vloge z zahtevano vsebino se predložijo po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno ministrstva vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 uro (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog.

O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom ministrica za infrastrukturo. Podrobnejše informacije so razvidne iz polnega besedila javnega razpisa.

Za namen izvajanja energetske prenove javnih stavb je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo tudi novo različico Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja.

Povezava na javni razpis

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika