Novica

Plače zaposlenih v družbah elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije v letu 2013

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je izdalo letno Poročilo o plačah zaposlenih v družbah elektrogospodarstva in premogovništva v letu 2013. Poročilo vsebuje informacije o izplačanih plačah zaposlenih po kolektivni pogodbi, individualnih pogodbah in pripravnikov, povprečnem številu zaposlenih po posameznih družbah, stanje zaposlenih na dan 31.12.2013 po kvalifikacijski strukturi, povprečnih mesečnih plačah, izplačilu letnega regresa in sredstvih za dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Letno poročilo o plačah zaposlenih v družbah elektrogospodarstva in premogovništva Slovenije prikazuje podatke o strukturi izplačanih plačah in številu zaposlenih v vseh podjetij v obeh panogah.


Kolektivne pogodbe (KP)

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega po kolektivni pogodbi elektrogospodarstva Slovenije je v letu 2013 znašala 2.218,73 EUR in je bila za 2,8 % višja kot v letu 2012. Glede na leto 2012 so povprečne bruto plače zaposlenim znižali v družbah HEES, SENG, OVE Elektro Ljubljana, TEŠ, TET, NEK, Elektro Gorenjska Prodaja in Gen Energiji, od tega za največ (za dobrih 9 %) pri družbi TET. V ostalih družbah v sistemu elektrogospodarstva (DEM, SEL, Gorenjske Elektrarne, Oven Elektro Maribor, TEB, TE-TOL, Elektro Celje, Elektro Primorska, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor, Elektro Celje Energija, E3, Elektro Energija, Energija Plus, SODO, ELES, HSE, HSE Invest) so bile plače v letu 2013 višje. Največje povišanje povprečnih bruto plač v 2013 glede na predhodno leto je evidentirano pri Elektro Energiji (14,8 %) in Elektro Slovenija - Eles (12,5 %).

Povprečna bruto plača v elektrogospodarstvu je v letu 2013 višja za 45,7 % glede na letno povprečno plačo v Republiki Sloveniji v letu 2013. Razlog za višje plače so višja kvalifikacijska struktura zaposlenih, izmensko delo, dežurstva ter delo ob nedeljah in praznikih.

Po kolektivni pogodbi je bilo v družbah elektrogospodarstva leta 2013 povprečno zaposlenih 6.200 delavcev, kar je 15 zaposlenih oz. 0,2 % manj kot v letu 2012. Največje zmanjšanje zaposlenih v letu 2013 glede na leto 2012 je evidentirano pri družbi Elektro Ljubljana (19 zaposlenih manj), največje povečanje zaposlenih pa je evidentirano pri družbi Elektro Slovenija - Eles (11 zaposlenih več).

Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega po kolektivni pogodbi premogovništva Slovenije je v letu 2013 znašala 2.231,44 EUR in je bila za 4,9 % nižja kot v letu 2012. V Premogovniku Velenje je bila povprečna bruto plača na zaposlenega po stanju po kolektivni pogodbi v letu 2013 nižja za 4,7 %, v Rudniku Trbovlje-Hrastnik pa nižja za 11,3 % v primerjavi z letom 2012.

Povprečna bruto plača v premogovništvu je v letu 2013 višja za 46,5 % glede na letno povprečno plačo v Republiki Sloveniji v letu 2013. V Premogovniku Velenje je bila povprečna bruto plača v letu 2013 za 53,7 %, v Rudniku Trbovlje Hrastnik pa za 11,3 % višja od ravni povprečne plače v Republiki Sloveniji.

Po kolektivni pogodbi je bilo v družbah premogovništva leta 2013 povprečno zaposlenih 1.603 delavcev, kar je 71 zaposlenih oz. 4,2 % manj kot leta 2012. V Premogovniku Velenje se je v letu 2013 povprečno število zaposlenih zmanjšalo za 4 zaposlene, v Rudniku Trbovlje-Hrastnik pa zmanjšalo za 67 zaposlenih glede na leto 2012.


Individualne pogodbe (IP)

Plače poslovodnih delavcev in delavcev s posebnimi pooblastili se določajo po Zakonu o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenje in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD).


V letu 2013 je bilo v družbah elektrogospodarstva po individualni pogodbi povprečno zaposlenih 145 delavcev s povprečno mesečno bruto plačo v višini 7.466,39 EUR, kar je 2,1 % več kot leta 2012. Najvišjo povprečno bruto plačo v višini 10.162,87 EUR so izplačali v družbi HESS, najnižjo pa v višini 4.234,95 EUR v družbi Gorenjske elektrarne, d.o.o.

V družbah premogovništva je bilo v letu 2013 po individualni pogodbi povprečno zaposlenih 9 delavcev, ki so prejeli povprečno mesečno bruto plačo v višini 6.531,94 EUR, kar je 3,4 % manj kot leta 2012. V Premogovniku Velenje je povprečna bruto plača po IP v letu 2013 znašala 7.259,50 EUR, kar je na nivoju iz leta 2012. V Rudniku Trbovlje-Hrastnik pa je povprečna bruto plača po IP v letu 2013 znašala 5.561,41 EUR, kar je 9,4 % manj kot leta 2012.

 


Več informacij in povezava na poročilo


© 2012 - 2022 Portal Energetika