Novica

Pobuda za državni prostorski načrt za prenosni plinovod R42/1 Anže–Brestanica

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Ministrstvo za okolje in prostor kot pripravljavec prostorskih aktov je na pobudo Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za energijo objavilo pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R42/1 Anže–Brestanica.

Rok za predloge in pripombe na pobudo je 22. 1. 2021.

Predmet pobude je prenosni plinovod R42/1 Anže–Brestanica. Osnovni cilj plinovoda je povečanje zmogljivosti za oskrbo Termoelektrarne Brestanica, ki načrtuje povečanje svojih zmogljivosti, in možnost širitve oskrbe z zemeljskim plinom na širšem območju. Trasa koridorja plinovoda poteka v smeri vzhod-zahod. Začne se na razširjenem platoju zaporne postaje BS3 na plinovodu M4 Rogatec–Novo Mesto v kraju Anže in zaključi na obstoječem platoju MRP Brestanica.

Prenosni plinovod je skladno z zakonom, ki ureja graditev, objekt državnega pomena. Skladno z zakonom, ki ureja urejanje prostora, je tovrstna energetska infrastrukturna prostorska ureditev državnega pomena, ki se načrtuje z državnim prostorskim načrtom (v nadaljevanju besedila: DPN). Postopek priprave in sprejemanja DPN se pripravlja skladno z določili ZUreP-1 (Ur.l. RS, št. 61/17), po postopku za pripravo in sprejetje DPN, ki je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja. Investitor, ki bo hkrati upravljavec prenosnega plinovoda R 42/1 Anže-Brestanica, je družba Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1001 Ljubljana.

Pobuda, ki jo je izdalal ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d. o. o. Maribor, bo do 22. januarja 2021 javno objavljena v digitalni obliki na spletnem portalu GOV.SI. Pobuda predstavlja osnovo za odločitev o pripravi DPN. Na pobudo bodo pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, njihovi podatki in strokovne podlage ter pripombe in predlogi javnosti, njihova analiza pa bo podala končno izvedljivo rešitev. V nadaljnjem postopku priprave DPN bo izdelana utemeljitev predlagane rešitve, ki bo v nadaljevanju postopka načrtovana z DPN.

Javnost ima možnost v času javne objave pobude nanjo dati predloge in pripombe, ki se jih pošlje na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mopping@govpong.si, pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede »Pobuda za DPN za plinovod Anže–Brestanica«.

Povezani dokumenti:

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika