Novica

Poročilo o ukrepih za spodbujanje uporabe biogoriv za leto 2012

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila in potrdila "Poročilo o ukrepih za spodbujanje uporabe biogoriv, celotni prodaji goriv za uporabo v prometu in deležu biogoriv za leto 2012". V letu 2012 je znašal povprečni masni delež biogoriv v gorivih za transport (m/m%) 3,16; povprečni energijski delež biogoriv v gorivih za transport (E/E%) pa 2,68.

V skladu s tretjim odstavkom 16. člena Uredbe o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil (Uradni list RS, št. 103/07 in 92/10) bo poročilo poslano Evropski komisiji za izpolnitev zahteve prvega odstavka 4. člena Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2003/30/ES z dne 8. maja 2003 o pospeševanju rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v sektorju prevoza (UL L št.123 z dne 17.5.2003).

 

V skladu s 16. členom uredbe, ki prenaša v slovenski pravni red določbe prvega odstavka 4. člena direktive, mora država članica vsako leto  poročati Evropski komisiji o:  

  • sprejetih ukrepih spodbujanja rabe biogoriv ali drugih obnovljivih goriv namesto dizelskega goriva ali motornega bencina za pogon motornih vozil,
  • nacionalnih virih, namenjenih proizvodnji biomase za energetsko rabo, ki ni raba energije v prometu,
  • celotni prodaji goriva za rabo v prometu in deležih biogoriv, čistih in zmešanih z gorivi, in drugih obnovljivih goriv, ki so bili dani na trg v preteklem letu. Kjer je primerno, države članice poročajo o izjemnih pogojih pri oskrbi trga s surovo nafto ali naftnimi derivati, ki so vplivali na trženje biogoriv in drugih obnovljivih goriv. 

Glede uvajanja ukrepov spodbujanja rabe biogoriv v prometu je izhodiščni programski dokument Vlade Republike Slovenije Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012, ki predvideva v obdobju 2008 – 2012 povprečno letno porabo biogoriv okoli 3 % vseh goriv, namenjenih pogonu motornih vozil.


V letu 2012 so v prometu v Sloveniji pogonska goriva mineralnega izvora nadomeščali predvsem z biodizlom ter v manjšem obsegu z drugimi biogorivi kot sta bioetanol in bio ETBE. Biodizel se je kot pogonsko gorivo uporabljal pretežno v mešanici z običajnim fosilnim dizelskim gorivom, v manjši meri pa tudi kot čisti biodizel. Večina biogoriva je bila prodana kot mešanica biodizla in dizla, pri čemer vsebnost biodizla večinoma ni presegla 6 %.


Povprečni deleži biogoriv v vseh tekočih gorivih skupaj danih na trg v Republiki Sloveniji v obdobju 2008 - 2012 je razviden iz spodnje preglednice, ki je pripravljena na podlagi podatkov izvajalcev monitoringa kakovosti tekočih goriv in biogoriv za pogon motornih vozil v cestnem prometu.

Preglednica : Povprečni delež biogoriv v gorivih za transport za obdobje 2008-2012

    Gorivo

Delež biogoriv v letu 2008

Delež biogoriv v letu 2009

Delež biogoriv v letu 2010

Delež biogoriv v letu 2011

Delež biogoriv v letu 2012

Povprečni masni delež biogoriv v gorivih za transport  (m/m%)

 

1,44

 

1,99

2,94

2,20

3,16

Povprečni energijski delež biogoriv v gorivih za transport  (E/E%)

 

1,20

 

1,70

2,53

1,88

2,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


V letu 2012 je bil povprečni masni delež biogoriv v gorivih za transport (m/m%) 3,16; povprečni energijski delež biogoriv v gorivih za transport (E/E%)  pa 2,68.

 

Delež biogoriv je iz leta v leto počasi naraščal vse do leta 2011, ko je zabeležen precejšen padec.  V letu 2012 je biogoriva na trgu ponujalo 25 registriranih in identificiranih distributerjev, ki so skladno z uredbo poročali ministrstvu. Na podlagi  pridobljenih podatkov izvajalcev spremljanja kakovosti tekoči goriv in biogoriv ter Carinske uprave RS o oprostitvah plačila trošarine je količina biogoriv (čistega biodizla, biodizla primešanega fosilnemu dizlu in bioetanola oziroma ETBE primešanega motornim bencinom) v letu 2012 znašala 37.032.097 kg (podatek vključuje goriva iz zalog preteklega leta) oz. 16.658.079 kg (podatki CURS o prodaji).

V Sloveniji je v letu 2012 proizvajal biodizel le en registrirani proizvajalec, ki je proizvedel le 1059 ton biodizla, za katerega je kot energent uporabil oljno ogrščico, ki ni bila pridelana na kmetijskih površinah v Republiki Sloveniji in sojino olje iz uvoza.

 
Vir: MKO


© 2012 - 2021 Portal Energetika