Novica

Predlagani novi člani sveta Agencije za energijo

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji 135. redni sprejela sklep, da predlaga Državnemu zboru, da se s 13. junijem 2017 za šestletni mandat imenuje nove člane sveta Agencije za energijo.

Svet agencije je organ upravljanja agencije, čigar naloge zajemajo:

  • sprejem splošnih aktov agencije za izvrševanje javnih pooblastil;
  • izdaja soglasja k splošnim aktom izvajalcev energetskih dejavnosti, h katerim na podlagi Energetskega zakona daje soglasja agencija;
  • sprejem programa dela agencije, finančnega načrta in poslovnega poročila agencije;
  • sprejem poročila agencije o stanju na področju energetike;
  • nadzor direktorja agencije glede zakonitosti njegovega dela in doseganja rezultatov dela agencije in njenega poslovanja;
  • imenovanje in razreševanje direktorja agencije;
  • opravljanje drugih nalog, določenih z Energetskim zakonom ali splošnim aktom agencije.

Vlada RS je na današnji seji predlagala Državnemu zboru, da se s 13. junijem 2017 za šestletni mandat za člane sveta Agencije za energijo imenujejo:

  • dr. Maks Babuder, diplomirani inženir elektrotehnike, ki je zaposlen na Elektroinštitutu Milan Vidmar kot pomočnik direktorja,
  • Sandi Šterpin, univerzitetni diplomirani inženirja strojništva, ki je zaposlen na zavarovalno posredniški družbi Marsh Europe S.A., kjer opravlja analize tveganj za velike energetske družbe,
  • Andrej Knuplež, univerzitetni diplomirani inženirja elektrotehnike, ki je zaposlen na Univerzi v Mariboru kot samostojni strokovni sodelavec.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika