Novica

Pregled možnosti vključitve večjih polj sončnih elektrarn na elektroenergetsko omrežje Slovenije

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Ministrstvo za infrastrukturo je v luči aktualnih razmer na energetskih trgih v sodelovanju s sistemskim in distribucijskim operaterjem pripravilo načrt povečanja zmogljivosti proizvodnje električne energije iz sončnih elektrarn za 1000 MW do leta 2025.

Slovenija ima visoke cilje glede proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov, največ na področju sončne energije.

V luči aktualnih razmer na energetskih trgih je Vlada Republike Slovenije na 8. redni seji 14. julija 2022 ministru, pristojnemu za energijo, naložila, da v sodelovanju s sistemskim in distribucijskim operaterjem pripravi načrt povečanja zmogljivosti proizvodnje električne energije iz sončnih elektrarn za 1000 MW do leta 2025 na primernih lokacijah.

Družbi ELES in SODO sta za namene usmerjanja investitorjev v izgradnjo večjih sončnih elektrarn (SE) v točke eletroenergetskega sistema z lažje izvedljivim priklopom izdelala pregled možnih lokacij in ocenjenega potenciala, kjer bi bilo primerno postaviti večje sončne elektrarne.

Izdelan pregled možnih lokacij priključitve na prenosni sistem družbe ELES je pokazal, da na ozemlju Slovenije obstaja 89 lokacij s tehničnih potencialom za postavitev strnjenih samostoječih večjih SE z velikostjo vsaj 10 MW oziroma 58 lokacij, ki so primerne za hitro postavitev. Na teh lokacijah znaša potencialna skupna moč teh elektrarn 1.031 MW. Analiza tehničnega potenciala je prikazana po statističnih regijah in prikazuje pregled načina in mesto vključitve na prenosno omrežje ter prepoznavo morebitne problematike s področja umeščanja v prostor in morebitno tehnično problematiko.

Pregled potenciala priključevanja večjih SE na distribucijskem srednjenapetostnem omrežju družbe SODO je pokazal, da skupno ocenjeni tehnični potencial možne vključitve večjih proizvodnih naprav na distribucijsko omrežje na lokacijah, kjer vlaganja v omrežje niso potrebna ali pa so potrebna v manjšem obsegu, znaša 795 MW. Priključna moč posamezne proizvodne enote, ki se lahko priključi na posamezni energetski transformator, je zamejena na 5 MW. Kartografski pregled tehničnega potenciala primernih lokacij je izdelan za vseh pet območij distribucijskega sistema v Republiki Sloveniji ter je prikazan glede na statistično regijo, občino in naselje ter morebitno tehnično problematiko. Pregled vsebuje tudi seznam degradiranih območij, kjer je mogoče še dodatno izkoristiti potencial lokacije za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov.

Pregled možnosti vključitve večjih polj sončnih elektrarn na elektroenergetsko omrežje Slovenije - povzetek; ELES in SODO, Avgust 2022

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika