Novica

Sprememba Akta o ustanovitvi družbe ELES

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na 21. redni seji kot ustanoviteljica in edina družbenica družbe ELES, d.o.o. sprejela besedilo Akta o spremembah in dopolnitvah Akta o ustanovitvi družbe in potrdila prečiščeno besedilo Akta o ustanovitvi družbe ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja.

Akt o ustanovitvi družbe se dopolnjuje v delu odločanja skupščine družbe, v delu pristojnosti nadzornega sveta, ter v delu, ki se nanaša na pristojnosti direktorja.

V Aktu o ustanovitvi družbe se dopolnjuje 15. člen, kjer so opredeljene pristojnosti skupščine. V členu se dodajo alineje, da se za določene vrste poslov, ki so strateške narave, zahteva soglasje skupščine, kadar skupna vrednost takšnih poslov v določeni pravni osebe oziroma v zvezi z njo presega vrednost 2 milijona EUR. Tu se nanaša predvsem na razpolaganje z delnicami ali s poslovnimi deleži v lasti družbe predvsem pri pridobitvah, odsvojitvah ali obremenitvah.

V 17. členu, ki opredeljuje pristojnosti nadzornega sveta, se širi pristojnost nadzornega sveta, da se smejo posamezne vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem kot je določeno v petem odstavku 281. člena ZGD-1. Navedena pristojnosti je predlagana z namenom, da se izključi možnost razlage Akta na način, da družbenik s tem, ko je že sam v Aktu določil, da je nekatere vrste poslov dopustno opraviti le s soglasjem nadzornega sveta, že v celoti zajel obseg poslov, za opravo katerih je potrebno soglasje nadzornega sveta (kot so odtujevanje in obremenjevanje nepremičnin, pridobivanje ali odtujevanje kapitalskih deležev v drugih družbah) in soglasja za odločitve, ki vplivajo na kapital družbe, v katerih je kapitalsko udeležen ELES d.o.o. (npr. povečanja in zmanjšanja osnovnega kapitala, materialna statusna preoblikovanja družb).

Izvedeni so tudi nomotehnični popravki pri imenovanju in razrešitvi direktorja in pri posredovanju četrtletnih poročil. Poleg tega pa se določa prag 1 milijon EUR, kjer mora direktor pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta za sklenitev pravnih poslov, katerih vrednost (posamično ali skupaj s povezanimi posli) presega 1 milijon EUR, omejitev pa se ne nanaša na sklepanje depozitnih poslov z bankami, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Spreminja se tudi 25. člen, ki opredeljuje predčasno prenehanje mandata direktorja, kjer se  besedilo v členu akta usklajuje z določbami ZGD-1.

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika