Novica

Spremenjena Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije.

Vlada je določila prečiščeno besedilo Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije.

 

Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije je bila sprejeta na podlagi devetega odstavka 64. n člena Energetskega zakona.

Uredba v prvem odstavku 3. člena določa energetske tehnologije proizvodnih naprav OVE, za katere so določeni referenčni stroški in so podlaga za določitev podpor v uredbi. Za vse druge OVE tehnologije, ki še niso tržno močno prisotne, vendar izpolnjujejo zahteve Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, je možno po tej uredbi dobiti podporo po individualnem postopku na Agenciji za energijo ob tem, da obstaja letna kvota, kot določa 3.a člen.

Zaradi tega je v uredbo dodan nov 3.b člen, ki zagotavlja investitorjem, da na Agenciji za energijo spremljajo vrstni red za izdajanje odločb o dodelitvi podpor glede na postavljene letne omejitve.

Črtan pa je del 14. člena, ki je do sedaj določal vrstni red, vendar le za PV proizvodne naprave, ki se gradijo v samo stoječi izvedbi na prostem. Te se po predlagani spremembi uredbe obravnavajo enako kot vse druge elektrarne, ki so predmet kvot. 

Nov 24.a člen je dodan zato, da se s sodelovanjem sistemskih operaterjev prenosnega in distribucijskega omrežja, ki izdajajo dovoljenja za priključitev proizvodnih naprav na omrežje, Agenciji za energijo, zagotovijo podatki za pravočasno objavo in tako potencialnim investitorjem omogočijo presojo ali ima njihov projekt še možnosti za pridobitev podpore v tekočem letu.

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika