Novica

Stališče o evropski uredbi in direktivi glede notranjega trga obnovljivih virov, zemeljskega plina in vodika ter direktivi o energijski učinkovitosti stavb

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na današnji 116. redni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k predlogih Uredbe EU o notranjem trgu obnovljivih plinov, zemeljskega plina in vodika, Direktive EU o skupnih pravilih notranjega trga obnovljivih plinov, zemeljskega plina in vodika ter Direktive EU o energijski učinkovitosti stavb.

Republika Slovenija podpira prenovo Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o notranjem trgu obnovljivih plinov, zemeljskega plina in vodika, ki vključuje obnovljive pline, nizkoogljične pline in vodika v sistem regulacije plinskega trga. Ker lahko pričakujemo zelo različno dinamiko razvoja vodikovih omrežij, si bo Slovenija prizadevala za fleksibilno uvajanje uvedbe vstopno izstopnih točk in povezanih tarif na posameznih območjih, če razvoj vodikove infrastrukture in trga z vodikom še ne bo na pričakovanem nivoju, potrebnem za smiselno uvedbo tega sistema. Predlog uredbe tudi dopolnjuje in spreminja Uredbo (EU) 2017/1938, vendar so po naši oceni te spremembe preobsežne in bi morale biti obravnavane v ločenem postopku prenove te uredbe. Glede učinkovite in skupne rabe infrastrukture in skladišč ter skupnih nakupov strateških zalog plina si bo Slovenija prizadevala za nezavezujoč pristop pri uporabi predlaganih mehanizmov.

V okviru predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih pravilih notranjega trga obnovljivih plinov, zemeljskega plina in vodika Republika Slovenija podpira prenovo plinske direktive in vključitev obnovljivih plinov, nizkoogljičnih plinov in vodika v sistem regulacije plinskega trga. Na ta način se določa potrebna pravna osnova za prehod na uporabo obnovljivih in nizkoogljičnih plinov, tudi preko danes dobro delujočega plinskega sistema. Možnost skladiščenja plina in prenos velikih količin energije po plinskih sistemih je eden izmed ključnih doprinosov plinskih sistemov k izpolnjevanju zastavljenih ciljev EU pri prehodu k nizkoogljični družbi. Predlog direktive tako prilagaja in posodablja določbe prenosu novim plinom v mešanici z metanom (zemeljskim plinom) in na novo uvaja določbe za ločen prenos vodika preko novih vodikovih omrežij. Republika Slovenija podpira ključne usmeritve in določbe predloga direktive, od katerih jih je nekaj že sama uvedla v novem Zakonu o oskrbi s plini. Slovenija ima v zvezi s predlogom direktive tudi nekaj vsebinskih in konkretnih pomislekov, ki jih bo zagovarjala v postopku usklajevanj v Svetu EU.

Glede Predloga Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energijski učinkovitosti stavb pa Republika Slovenija pozdravlja in podpira predlog spremembe Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2010/31/EU o energetski učinkovitosti stavb. Republika Slovenija meni, da predstavlja predlog spremembe dobro osnovo za nadaljnjo poglobljeno razpravo, ki bo privedla do sprejetja zakonodajnega akta, ki bo od držav članic zahteval, da dosežejo izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, s ciljem, da se na ravni EU doseže cilj izboljšanja skupne energetske učinkovitosti do leta 2030.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika