Novica

Stališče Slovenije o predlogih evropskih direktiv s področja OVE in URE

⇒ Energetika ⇒ Politika EU

Vlada RS je na 42. dopisni seji sprejela predlog stališča Republike Slovenije k zadevi Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, Direktive o energetski učinkovitosti stavb in Direktive 2012/27/EU o energetski učinkovitosti.

Republika Slovenija meni, da predstavlja predlog sprememb Direktive Evropskega parlamenta in o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb in Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti, dobro osnovo za nadaljnjo razpravo, ki bo omogočila pospešeno uvajanje obnovljivih virov energije (OVE) ter izboljšanje učinkovite rabe energije (URE), s tem pa prispevala k hitrejšemu energetskemu prehodu in opustitvi rabe fosilnih goriv ruskega izvora.

Republika Slovenija pozdravlja novo opredelitev »namenskega območja za obnovljive vire energije«, saj besedilo odraža primerno fleksibilnost pri določitvi prioritetnih lokacij, prav tako podpira določitev obveznosti držav članic, da opredelijo kopenska in morska območja, ki so potrebna za postavitev obratov za proizvodnjo OVE, da bi izpolnile svoje nacionalne prispevke k cilju glede energije iz OVE do leta 2030.

Republika Slovenija predlog zvišanja deleža OVE na 45 % v bruto končni rabi energije Evropske unije (EU) do leta 2030 lahko podpre, a dodaja, da se morajo hkrati upoštevati vse relevantne okoliščine, ki vplivajo na uvedbe energije iz obnovljivih virov, kot je potencial OVE in v primeru Slovenije tudi relativno visoka deleža zaščitenih območij pod Natura 2000 in prometa v bruto končni rabi energije. Prav tako mora biti cilj usklajen z ostalimi podcilji in drugimi okoljskimi zahtevami. Republika Slovenija se zavzema tudi za natančno presojo vpliva na okolje ter za izračun vpliva na sektorske podcilje.

Republika Slovenija se zaveda pomembnosti spodbujanja novih tehnologij OVE. V tem pogledu še posebej pozdravlja predlagane spremembe, ki naslavljajo pospešitev izdajanja dovoljenj za projekte OVE. Poenostavitev in pospešitev upravnih postopkov je ključna za dosego ambicioznih podnebnih in energetskih ciljev do leta 2030 in podnebne nevtralnosti do leta 2050. Ob tem pozdravlja možnost, da se za naprave za proizvodnjo energije iz OVE, njihovo priključitev na omrežje, samo povezano omrežje ali sredstva za skladiščenje šteje, da so v prevladujočem javnem interesu za posebne namene.

Republika Slovenija podpira ambicioznost na področju spodbujanja sončne energije na stavbah, vendar z upoštevanjem posebnosti posameznega nacionalnega stavbnega fonda, kot so protipotresne in konstrukcijske zahteve ter omejitve kulturne dediščine.

Republika Slovenija podpira zvišanje cilja EU do leta 2030 glede energetske učinkovitosti z 9 % (iz predloga »Pripravljeni na 55«) na 13 % glede na leto 2020.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika