Novica

Tržni deleži in koncentracija na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2023

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Ministrstvo, pristojno za energijo, je objavilo statistiko tržnih deležev in koncentracije dobaviteljev na maloprodajnem trgu električne energije v letu 2023. Tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) na celotnem maloprodajnem trgu je znašal 53,6%, na segmentu gospodinjskega odjema 64,9%, na segmentu negospodinjskega odjema pa 50,7%.

Za celoten maloprodajni trg električne energije v Sloveniji je značilna zmerna stopnja koncentracije.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo v zvezi z načrtovanjem in spremljanjem izvajanja energetske politike spremlja podatke o prodaji električne energije končnim odjemalcem na maloprodajnem trgu v Sloveniji.

Znani so končni podatki za leto 2023, iz katerih so izračunani doseženi tržni deleži za posameznega dobavitelja električne energije in stopnje koncentracije na maloprodajnem trgu.

Tokom leta 2023 je bilo na trgu dejavnih 17 dobaviteljev električne energije, od teh jih je 11 dobavljalo električno energijo gospodinjskim odjemalcem.

V preglednicah so za leti 2023 in 2022 prikazani tržni deleži dobaviteljev električne energije končnim odjemalcem na segmentu:

  • celotnega maloprodajnega trga (gospodinjski in negospodinjski odjem),
  • maloprodajnega trga gospodinjskega odjema,
  • maloprodajnega trga negospodinjskega odjema.

 

 Tabela 1: Tržni deleži dobaviteljev električne energije - celoten maloprodajni trg

Dobavitelji Tržni deleži 2023 (%) Tržni deleži 2022 (%) Sprememba 2023 - 2022 (%)
GEN-I, d.o.o. 21,6 20,7 + 0,9
ECE d.o.o. 16,2 15,2 + 1,0
Petrol d.d., Ljubljana 15,8 14,4 + 1,4
Energija plus d.o.o. 13,3 11,7 + 1,6
E3, d.o.o. 9,0 11,5 - 2,5
HEP Energija d.o.o. 8,8 8,1 + 0,7
Elektro Energija d.o.o. 5,1 4,9 + 0,2
HSE d.o.o. 3,9 4,2 - 0,3
SIJ ACRONI d.o.o. 2,2 2,4 - 0,2
Ostali 4,2 6,9 - 2,7
Indeks CR3 53,6 50,3 + 3,3
Indeks HHI vseh dobaviteljev 1372 1273  

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, 2024

Največji tržni delež na celotnem maloprodajnem trgu električne energije je v letu 2023 dosegel dobavitelj GEN-I z 21,6% tržnim deležem. Sledita dobavitelj ECE s 16,2% in PETROL s 15,8% prodane električne energije na trgu. Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) je leta 2023 znašal 53,6%, kar je za 3,3 odstotne točke več kot leta 2022. Za celoten maloprodajni trg je značilna srednja stopnja tržne koncentracije, saj je indeks HHI v letu 2023 znašal 1372, ki se zadnja leta stalno povečuje. Glede na leto 2022 se je povečal za 8%.

V letu 2023 je najbolj okrepil svoj tržni delež dobavitelj Energija plus (povečanje za +1,6 odstotne točke glede na leto 2022), sledijo PETROL (+1,4 odstotne točke), ECE (+1,0 odstotne točke) in GEN-I (+0,9 odstotne točke). Največ tržnega deleža sta v letu 2023 izgubila E3 (-2,5 odstotne točke) in TALUM (-1,9 odstotne točke).

Statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju za celoten maloprodajni trg za obdobje 2007 - 2023 so dostopni v časovni vrsti.


Tabela 2: Tržni deleži dobaviteljev električne energije na maloprodajnem trgu -  gospodinjski odjem

Dobavitelji Tržni deleži 2023 (%) Tržni deleži 2022 (%) Sprememba 2023 - 2022 (%)
GEN-I, d.o.o. 36,0 34,9 + 1,1
ECE d.o.o. 14,6 14,6 + 0,0
E3, d.o.o. 14,4 14,1 + 0,3
Elektro Energija d.o.o. 12,3 12,2 + 0,1
Energija plus d.o.o. 12,3 12,3 + 0,0
Petrol d.d., Ljubljana 10,0 9,9 + 0,1
Ostali 0,4 2,0 - 1,6
Indeks CR3 64,9 63,6 + 1,3
Indeks HHI vseh dobaviteljev 2117 2033  

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, 2024

Za segment gospodinjskega odjema je značilna dominanca dobavitelja GEN-I, ki ohranja vodilni tržni delež od leta 2016 in je v letu 2023 z največ prodane električne energije dosegel 36% tržni delež. Razlika pred ostalimi dobavitelji je precejšnja, drugi dobavitelj ECE je dosegel 14,6% tržni delež, tretji E3 pa 14,4% od celotne prodaje na tem segmentu trga. Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) je leta 2023 znašal 64,9% in se je povečal za 1,3 odstotne točke glede na stanje konec leta 2022, največ na račun največjega dobavitelja.

Največji porast števila prevzemno-predajnih mest konec leta 2023 v primerjavi s koncem leta 2022 je registriran pri dobavitelju SunContract (+4965), sledijo GEN-I (+3725) in Energija Plus (+3180). Največje znižanje tega podatka je evidentirano pri Elektro Energija (-2240), medtem ko pri ostalih dobaviteljih ni zaznanih bistvenih sprememb.

Za segment maloprodajnega trga gospodinjskega odjema je od leta 2022 dalje značilna visoka stopnje koncentracije (indeks HHI nad 1800). Po koncu leta 2023 je indeks HHI vseh dobaviteljev znašal 2117, kar je 4% več kot v letu 2022.

Statistični podatki tržnih deležev na letnem nivoju za maloprodajni trg gospodinjskega odjema za obdobje 2003 - 2023 so dostopni v časovni vrsti.


Tabela 3: Tržni deleži dobaviteljev električne energije na maloprodajnem trgu - negospodinjski odjem

Dobavitelji Tržni deleži 2023 (%) Tržni deleži 2022 (%) Sprememba 2023 - 2022 (%)
Petrol d.d., Ljubljana 18,2 16,0 + 2,2
ECE d.o.o. 16,9 15,4 + 1,5
GEN-I d.o.o. 15,7 15,6 + 0,1
Energija plus d.o.o. 13,8 11,5 + 2,3
HEP Energija d.o.o. 12,4 11,1 + 1,3
E3, d.o.o. 6,7 10,5 - 3,8
HSE d.o.o. 5,5 5,8 - 0,3
SIJ Acroni d.o.o. 3,1 3,3 - 0,2
Elektro Energija d.o.o. 2,1 2,2 - 0,1
Ostali 5,6 8,6 - 3,0
Indeks CR3 50,7 47,0 + 3,7
Indeks HHI vseh dobaviteljev 1316 1188  

Vir: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, 2024

Na segmentu negospodinjskega odjema vodilni delež od leta 2022 zaseda dobavitelj PETROL, ki je v letu 2023 dosegel 18,2% tržni delež, sledita ECE z 16,9% in GEN-I z 15,7% vse prodane električne energije na trgu. Skupni tržni delež treh največjih dobaviteljev (CR3) je leta 2023 znašal 50,7%, kar je za 3,7 odstotne točke več kot leta 2022. Na segmentu trgu se ohranja srednja stopnje koncentracije, saj je indeks HHI vseh dobaviteljev znašal 1316.

V letu 2023 je najbolj povečal svoj tržni delež dobavitelj Energija plus (+2,3 odstotne točke), sledijo PETROL (+2,2 odstotne točke več kot v letu 2022), ECE (+1,5 odstotne točke) in HEP Energija (+1,3 odstotne točke). Ostali dobavitelji so svoje tržne deleže v letu 2023 glede na leto prej ohranili ali zmanjšali. Največji padec tržnega deleža v letu 2023 je zabeležen pri dobavitelju E3 (-3,8 odstotne točke) in TALUM Kidričevo (-2,7 odstotne točke).

Pri dobavitelju SunContract je evidentiran največji porast števila prevzemno-predajnih mest za stanje konec leta 2023 napram stanju konec leta 2022 (povečanje za 2300), sledi Energija Plus (+1000). Največje znižanje tega podatka je evidentirano pri E3 (-1720).

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika