Novica

V devetih mesecih 2021 izplačanih 102 mio EUR za podpore proizvodnji elekrične energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3840 proizvodnih naprav s skupno močjo 415 MW je v devetih mesecih 2021 znašala 741,4 GWh, kar je 4 % več kot v enakem obdobju leta 2020. Izplačano je bilo za 2,6 milijonov evrov več sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2020. Največja proizvodnja električne energije po treh četrtinah leta 2021 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ izplačil za podpore pa namenjenim sončnim elektrarnam.

Povprečna višina podpore je v obdobju 1-9-2021 znašala 137,4 EUR/MWh.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore operateja trga z električno energijo Borzen, d.o.o. je podporna shema na dan 30. 9. 2021 obsegala 3840 enot s skupno nazivno močjo 415 MW. Konec septembra 2021 je bilo število proizvodnih enot v podporni shemi za 1 enoto večje kot konec leta 2020.

V treh četrtinah leta 2021 je bilo za subvencionirano proizvodnjo električne energije v višini 741,4 GWh izplačanih skupaj 101,9 milijonov EUR (brez DDV) podpor preko zagotovljenih odkupnih cen in finančnih pomoči za tekoče poslovanje (obratovalna podpora). V obdobju 1-9-2021 je evidentirana za 4 % večja skupna proizvodnja električne energije kot v enakem obdobju lani, izplačanih pa je bilo 3 % več sredstev za podpore. Povprečna višina izplačane podpore je v obdobju januar - september 2021 znašala 137,4 EUR/MWh in je bila za 2 % manjša kot v enakem obdobju leta 2020. Obdobje 1-9-2021 je zaznamovala nadpovprečna temperatura, daljše trajanje sončnega obsevanja in manj padavin v primerjavi z dolgoročnim letnim povprečjem.

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - september 2021 skupna izplačila za podpore (v milijonih EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne           4,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 79,6 GWh,
  • sončne elektrarne    →  56,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 232,8 GWh,
  • bioplinske elektrarne  →  8,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 66,8 GWh,
  • vetrne elektrarne          0,2 mio EUR za proizvodnjo v višini 3,4 GWh,
  • elekrarne na biomaso    15,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 105,1 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva   15,7 mio EUR za proizvodnjo v višini 249,9 GWh,
  • druge naprave                1,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 3,8 GWh.

V primerjavi z obdobjem 1-9-2020 je bila v obdobju 1-9-2021 evidentirana za +17 % večja proizvodnja iz hidroelektrarn in za +9 % večja proizvodnja iz SPTE naprav na fosilna goriva ter elektrarn na biomaso, na drugi strani pa za četrtino (-23 %) manjša proizvodnja iz vetrnih elektrarn, za -6 % manjša iz bioplinskih elektrarn in za -2 % manjša iz sončnih elektrarn. Glede na strukturo proizvodnje po treh četrtinah 2021 prevladujejo SPTE naprave na fosilna goriva z 34 % deležem, sledijo sončne elektrarne z 31 %, elektrarne na biomaso s 14 %, hidroelektrarne z 11 % in bioplinske elektrarne z 9 % deležem celotne proizvodnje električne energije v shemi.

V obdobju januar - september 2021 je bilo napram enakemu obdobju leta 2020 izplačanih za 1,2 mio EUR več podpor za hidroelektrarne, za 0,9 mio EUR več za SPTE enote na fosilna goriva, za 0,5 mio EUR več za elektrarne na biomaso ter 0,2 mio EUR več za bioplinske elektrarne, medtem ko je bilo 0,2 mio EUR manj izplačil za sončne elektrarne (navedene vrednosti ne vključujejo DDV). Glede na strukturo izplačil so po treh četrtinah 2021 prevladovala izplačila za sončne elektrarne z 56 % deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva in elektrarne na biomaso (vsake z 15 % deležem), bioplinske elektrarne z 9 % in hidroelektrarne s 4 % deležem vseh izplačanih podpor.

Vir: Borzen


© 2012 - 2023 Portal Energetika