Novica

V prvem trimesečju 2019 subvencioniranih 269 GWh elekrične energije iz podporne sheme OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3861 proizvodnih naprav s skupno močjo 412 MW je v prvih treh mesecih 2019 znašala 268,8 GWh, kar je 8 % več kot v enakem obdobju leta 2018. Izplačano je bilo za 5 % več sredstev za podpore kot v enakem obdobju leta 2018. Največja proizvodnja električne energije v prvem trimesečju 2019 je bila iz naprav SPTE na fosilna goriva, največ podpor pa namenjenih sončnim elektrarnam.

Povprečna višina podpore je v obdobju 1-3-2019 znašala 118,5 EUR/MWh.

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore operateja trga z električno energijo Borzen, d.o.o. je podporna shema na dan 31. 3. 2019 obsegala 3861 enot s skupno nazivno močjo 412,3 MW. Konec marca 2019 je bilo število proizvodnih enot v podporni shemi večje za 2 enoti glede na stanje konec leta 2018.

Trend višanja izplačil se je že po letu 2015 stabiliziral. V prvih treh mesecih leta 2019 je bilo izplačano za 31,9 mio EUR podpor, kar je 5 % več kot v enakem obdobju lani, ob tem pa je bilo proizvedene za 8 % več električne energije. Povprečna višina izplačane podpore v obdobju januar - marec 2019 je znašala 118,5 EUR/MWh in je bila za 1 % manjša kot v enakem obdobju leta 2018. Razlog so nižje višine obratovalnih podpor v letu 2019 glede na leto 2018 zaradi 50 % višjih referenčnih tržnih cen v letu 2019.

Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - marec 2019 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne ...................................... 0,9 mio EUR za proizvodnjo v višini 19,7 GWh,
  • sončne elektrarne ..................................11,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 49,8 GWh,
  • bioplinske elektrarne ..............................2,6 mio EUR za proizvodnjo v višini 22,7 GWh,
  • vetrne elektrarne .................................. 0,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 2,0 GWh,
  • elekrarne na biomaso ..........................5,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 41,0 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva ...........................10,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 128,4 GWh,
  • druge naprave .......................................0,5 mio EUR za proizvodnjo v višini 5,2 GWh.

V primerjavi z obdobjem 1-3-2018 je v obdobju 1-3-2019 zaradi netipičnih vremenskih razmer evidentiran 86 % porast proizvodnje iz sončnih elektrarn in 38 % manjša proizvodnja iz hidroelektrarn. Pri ostalih tipih elektrarn je v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta evidentirano odstopanje v rangu - 23 % do + 23 %.

Glede na proizvodnjo v prvem trimesečju 2019 prevladujejo SPTE naprave na fosilna goriva z 48 % deležem, sledijo sončne elektrarne z 19 %, elektrarne na biomaso s 15 %, bioplinske enote z 8 % in hidroelektrarne z 7 %  deležem celotne proizvodnje električne energije v shemi.

Glede na izplačila v prvem trimesečju 2019 prevladujejo sončne elektrarne z 37 % deležem, sledijo SPTE naprave na fosilna goriva z 34 %, elektrarne na biomaso s 16 %, bioplinske elektrarne z 8 % in hidroelektrarne z 4 % deležem vseh izplačanih podpor.

Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi glede na tip naprave za obdobje od leta 2004 dalje so objavljeni v statistični časovni vrsti.

Vir: Borzen


© 2012 - 2024 Portal Energetika