Novica

Vlada sprejela letno poročilo ELES za leto 2022

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Vlada RS je na 67. redni seji v vlogi skupščine družbe ELES, d.o.o. sprejela letno poročilo družbe ELES in konsolidirano letno poročilo Skupine ELES za leto 2022 z mnenjem revizorja in se seznanila s pisnim poročilom nadzornega sveta o letnem poročilu družbe in skupine za leto 2022. Za delo v poslovnem letu 2022 je bila podeljena razrešnica direktorju in članom nadzornega sveta družbe.

Družba ELES, d.o.o. je v letu 2022 ustvarila celotne prihodke v višini 268,0 mio EUR in celotne odhodke v višini 269,0 mio EUR. Celotni prihodki v 2022 so bili višji za 30%, celotni odhodki pa višji za 42% glede na leto 2021. Družba je ustvarila negativni poslovni izid v višini -2,3 mio EUR, medtem ko je čisti poslovni izid je znašal 1,8 mio EUR in je bil precej nižji kot v preteklih letih zaradi precejšnjega izpada prihodkov iz omrežnine v prvih mesecih leta 2022 na podlagi Zakona o nujnih ukrepih za omilitev posledic zaradi vpliva visokih cen energentov (ZUOPVCE). Konec leta 2022 je družba izkazovala kapital v višini 548,1 mio EUR, ki se je glede ne preteklo leto povečal za 54% predvsem zaradi naknadnega vplačila po sklepu skupščine v višini 170,0 milijonov EUR in na podlagi sklepa Vlade RS za pridobitev 100-odstotnega deleža v družbi SODO, d.o.o. v višini 19,3 milijonov EUR. Bilančna vsota družbe pa je znašala 1.1146,9 mio EUR. Kazalnik dobičkonosnosti sredstev (ROA) je v letu 2022 ob nizkem poslovnem izzidu znašal 0,2%, medtem ko je kazalnik dobičkonosnosti kapitala (ROE) ob znatnem povečanju stanja kapitala znašal 0,4%. V letu 2022 je bilo za investicijska vlaganja namenjenih 79,3 mio EUR, od tega so 77% predstavljale zelene investicije. Za nove investicije je bilo namenih 64,3 milijona EUR, za rekonstrukcije 9,9 milijona EUR in za male investicije 5,2 milijona EUR sredstev. Investicijska vlaganja so bila v letu 2022 za 48% manjša od realizacije v letu 2021. Družba je konec leta 2022 imela 566 zaposlenih.

Skupina ELES je v letu 2022 ustvarila celotne prihodke v višini 267,5 mio EUR in in celotne odhodke v višini 268,4 mio EUR. Čisti poslovni izid je znašal -0,9 mio EUR. Konec leta 2022 je Skupina ELES izkazovala kapital v višini 583,5 mio EUR in bilančno vsoto v višini 1389,4 mio EUR.V letu 2022 je bilo za investicijska vlaganja Skupine ELES namenjenih 89,9 mio EUR, kar je 45% manj kot leta 2021. Skupina ELES je konec leta 2022 imela 2.097 zaposlenih.

Vlada Republike Slovenije je odločila, da se bilančni dobiček leta 2022, ki znaša 17.087.095,69 EUR razporedi na druge rezerve iz dobička.

Vlada Republike Slovenije je direktorju in članom nadzornega sveta podelila razrešnico za delo v poslovnem letu 2022.

Povezane vsebine:

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika