Novica

Vlada sprejela Uredbo o DPN za prenosni plinovod M3/1 Kalce - Vodice

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice. Uredba, v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena, daje podlago za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov na podlagi katerih se izda gradbeno dovoljenje.

Trasa plinovoda M3/1 v dolžini približno 47 km poteka čez območja občin: Vodice, Ljubljana, Dobrova–Polhov Gradec, Horjul, Vrhnika in Logatec.

Uredba o DPN za prenosni plinovod M3/1 Kalce–Vodice določa načrtovane prostorske ureditve, območje državnega prostorskega načrta, pogoje glede namembnosti posegov v prostor, njihove lege, velikosti in oblikovanja, pogoje glede križanj oziroma prestavitev gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra ter priključevanja prostorskih ureditev nanje. Določena so tudi merila in pogoji za parcelacijo, pogoje celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, upravljanja voda, varovanja zdravja ljudi, obrambe države ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, etapnost izvedbe prostorske ureditve, druge pogoje in zahteve za izvajanje državnega prostorskega načrta, dopustna odstopanja in nadzor.

 

Z DPN se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:

  • gradnja prenosnega plinovoda M3/1 od razdelilne merilno-regulacijske postaje Vodice do Kalc,
  • gradnja RMRP Vodice,
  • gradnja sekcijskih zapornih postaj BSX1, BSX2, BSX3 in BSX4,
  • gradnja sistema katodne zaščite,
  • prestavitev odsekov prenosnega plinovoda M3 Vodice–Šempeter pri Gorici in prenosnega plinovoda L30000 MRP Ljubljana–MRP Koseze
  • ureditev pripadajoče in prilagoditev obstoječe prometne, energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja elektronskih komunikacij,
  • odstranitev objektov in rastja pred gradnjo ter ureditev površin po gradnji plinovoda M3/1,
  • izvedba krajinske ureditve na območju RMRP Vodice, na območjih prečkanj gozdnih površin in območjih sanacije zemljišč po gradnji ter
  • izvedba vseh drugih ureditev, ki so nujno potrebne za gradnjo in nemoteno delovanje načrtovanih ureditev.


Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika