Novica

Agencija za radioaktivne odpadke zavezanka za obvezno organiziranje varovanja

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je kot zavezanko za obvezno organiziranje varovanja določila Agencijo za radioaktivne odpadke (ARAO), ki upravlja Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov na Brinju, Dol pri Ljubljani.

Foto: ARAO

Agencija tudi vzpostavi in izvaja naslednje ukrepe varovanja za Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov s predpisi in standardi stroke na področju zasebnega varovanja:

  • pri izvajanju varovanja in zagotavljanju varnosti zavezanka sodeluje s pristojnimi državnimi organi, ki so zavezanki dolžni nuditi pomoč v skladu z zakonskimi pooblastili in svojimi pristojnostmi. V primeru naravnih in drugih nesrečah, v krizi, izrednem stanju in vojni je potrebno ravnati skladno s predpisi, ki urejajo navedena stanja,
  • v primeru, izrednega stanja in vojne, v kontroliranem območju Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov na Brinju morajo biti varnostniki oboroženi z avtomatskim ali drugim dolgocevnim orožjem v skladu z veljavnimi predpisi in tega uporabljati v skladu z veljavnimi predpisi,
  • z načrtom varovanja se določi, da se ukrepi stopnjujejo glede na stopnjo ogroženosti in se med seboj dopolnjujejo. Zavezanka mora zagotoviti, da se načrt varovanja sproti dopolnjuje in prilagaja glede na spremenjene varnostne razmere oziroma na oceno stopnje tveganja, ukrepe varovanja pa izvaja v skladu z načrtom varovanja in nastalimi varnostnimi razmerami,
  • izvedba ukrepov na podlagi Zakona o zasebnem varovanju  in ukrepov, ki so določeni s posebnimi predpisi, če je varovanje urejeno s temi predpisi in ti predpisi vsebujejo vsaj enakovredne postopke, naloge in varnostne ukrepe kot zakon, v skladu z oceno stopnje tveganja in načrtom varovanja.

Agencija za radioaktivne odpadke mora na podlagi Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti zagotoviti izdelavo programa in načrta fizičnega varovanja ter zagotoviti izvajanje ukrepov fizičnega varovanja objektov ali snovi v skladu z načrtom. Načrt fizičnega varovanja potrdi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve. Zavezanci, določeni na podlagi Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 43/08, 16/09 in 22/10), so morali v skladu z Uredbo o obveznem organiziranju varovanja (Uradni list RS, št. 80/2012) nadaljevati z varovanjem do sprejetja novih sklepov.


Vir: MKO


© 2012 - 2024 Portal Energetika