Novica

Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k Aktu o določitvi višine prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, ki ga je Svet Javne agencije Republike Slovenije za energijo sprejel na seji dne 23.2.2011. Povprečni mesečni prispevek na kW obračunske moči za leto 2011 je določen v višini 0,36550 EUR/kW, kar je za 44,27% nižje, kot v letu 2010.

Na podlagi prvega in tretjega odstavka 64.s člena Energetskega zakona (EZ) je zaradi zagotavljanja podpor Vlada RS z Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije podrobneje predpisala način določanja in obračunavanja. Ta uredba v 4. členu določa, da višino povprečnega mesečnega prispevka na kW obračunske moči (brez DDV), višino ponderja odjemne skupine ter prispevek na kW obračunske moči (brez DDV) zaokrožen na 5 (pet) decimalk za vsako odjemno skupino končnih odjemalcev določi Agencija za energijo z aktom, ki ga po predhodnem soglasju vlade objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Na podlagi ocene obsega potrebnih sredstev za izvajanje programov podpor centra za podpore pri Borzen-u, ki izplačuje podpore in Agencije za energije, ki izdaja odločbe o dodelitvi podpor, je za leto 2011 ocenjeno, da je potrebno s prispevki zbrati 40, 434 mio EUR.

Sredstva omenjenega prispevka morajo na osnovi 64.r člena Energetskega zakona plačati vsi končni odjemalci električne energije. Potrebna sredstva se zagotavljajo s plačevanjem mesečnega prispevka. Podlaga za višino prispevka je obračunska moč odjemalca. Višina prispevka na enoto moči za posamezne skupine odjemalcev je opredeljena s ponderjem odjemne skupine. Ponderji odjemnih skupin končnih odjemalcev kažejo težo obremenitve posamezne odjemne skupine s stroški prispevka.

Povprečni mesečni prispevek na kW obračunske moči za leto 2011 je določen v višini 0,36550 EUR/kW, kar je za  44,27% nižje, kot je veljal dosedanji prispevek iz leta 2010.

Končna cena za povprečnega gospodinjskega odjemalca z dvotarifnim merjenjem se bo po uveljavitvi novega nižjega prispevka OVE+SPTE znižala za 3 %, kar bo pri pri mesečnem računu zneslo 1,43 EUR manj kot na računih za januar 2011. Cena bo tudi 0,4 % nižja od cene za december 2010, to je pred zadnjim dvigom cene za uporabo omrežja.

Skladno s 64.s členom Energetskega zakona ter 5. in 11. členom Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v  soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 2/09, 49/10) sta Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. v funkciji Centra za podpore, ter Javna Agencija RS za energijo pripravila Načrt izvajanja podporne sheme električni energiji iz obnovljivih virov in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije za leto 2011, ki je bil podlaga za določitev potrebnega obsega sredstev za podpore in za določitev višine prispevka.


© 2012 - 2024 Portal Energetika