Novica

Akt o ustanovitvi Javnega sklada za financiranje razgradnje NEK

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 23. redni seji sprejela Akt o ustanovitvi Javnega sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško. Akt je objavljen v Uradnem listu RS, št. 142/2022.

Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganje radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško je ustanovljen po Zakonu o Javnem skladu Republike Slovenije za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško (ZSFR-1).

Sklad je pravna oseba javnega prava, njegov ustanovitelj je Republika Slovenija. Pravice in dolžnosti ustanovitelja izvršuje Vlada Republike Slovenije. Sklad sodi v delovno področje ministrstva, pristojnega za energijo. Sedež sklada je v Krškem.

Namen sklada je zagotavljanje sredstev za financiranje vseh dejavnosti v zvezi z razgradnjo Nuklearne elektrarne Krško in odlaganjem vseh radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva, nastalih v času obratovanja in razgradnje NEK, ki jih je v skladu z 11. členom Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo dolžna zagotavljati Republika Slovenija.

Za uresničevanje namena sklad zbira finančna sredstva, z njimi upravlja ter skrbi za njihovo ohranitev in rast.

Povezava na sprejet predpis

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika