Novica

Poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana nadzornega sveta družbe Borzen, d.o.o.

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v skladu 273. in 514. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13-odl. US in 82/13) v povezavi s 511. členom Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14) objavlja poziv za zbiranje predlogov kandidatov za člana nadzornega sveta družbe Borzen.

S tem pozivom ministrstvo vabi kandidate za posredovanje prijave za imenovanje za člana nadzornega sveta družbe Borzen, d.o.o., organizator trga z električno energijo, d.o.o.. Družba Borzen ima sedež v Ljubljani, Dunajska cesta 156.

 

Nadzorni svet ima tri člane: predsednika, namestnika in člana nadzornega sveta. Kandidati dajejo prijave za člana oziroma namestnika predsednika za obdobje petih let. Po preteku mandatne dobe so kandidati lahko ponovno imenovani. Na podlagi zbranih prijav, bo vlada imenovala člana nadzornega sveta družbe Borzen.


Za člana nadzornega sveta ne more biti imenovan:

  • član uprave ali upravnega odbora od družbe odvisne družbe;
  • prokurist ali pooblaščenec te družbe;
  • član uprave druge kapitalske družbe, v katere nadzornem svetu je član uprave te družbe;
  • oseba, ki je član nadzornega sveta ali upravnega odbora že v treh družbah;
  • oseba, ki ima zakonsko oviro za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v osebi, ki izvaja gospodarsko javno službo organiziranje trga z električno energijo.

K vlogi mora kandidat priložiti naslednja dokazila:

  • življenjepis na europass obrazcu;
  • potrdilo o nekaznovanosti oz. izjavo, da si ga organ lahko pridobi sam;
  • izjavo, da ni v več kot treh nadzornih svetih;
  • izjavo, da ne obstaja razlog za zakonsko oviro za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta v osebi, ki izvaja gospodarsko javno službo organiziranje trga z električno energijo;
  • reference.

Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili do 1. 4. 2014 na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova 4, Ljubljana s pripisom »Za poziv za člana nadzornega sveta družbe Borzen«.


Vse dodatne informacije dobite pri Jasni Avbelj Hamzič, Direktorat za energijo, na tel. 01/478 74 88.


V besedilu poziva za člana nadzornega sveta uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.


Ministrstvo za infrastrukturo in prostor


© 2012 - 2024 Portal Energetika