Novica

Vlada soglaša s Sistemskimi obratovalnimi navodili za prenosni sistem električne energije RS

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji 82. redni seji izdala soglasje k Sistemskim obratovalnim navodilom za prenosni sistem električne energije (SONPO) Republike Slovenije.

SONPO temelji na tehničnih zahtevah Združenja evropskih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij ENTSO-E.

Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije vsebujejo vse zahtevane vsebine in jih tudi ustrezno urejajo.

Sistemska obratovalna navodila urejajo obratovanje in način vodenja prenosnih in distribucijskih sistemov. S sistemskimi obratovalnimi navodili se zlasti uredijo tehnični in drugi pogoji za varno obratovanje sistemov z namenom zanesljive in kakovostne oskrbe z elektriko, način zagotavljanja sistemskih storitev, postopki za obratovanje sistemov v kriznih stanjih, pogoji za priključitev na sistem in način priključitve na sistem, tehnični pogoji za medsebojno priključitev in delovanje sistemov različnih elektrooperaterjev, monitoring kakovosti storitev oskrbe z elektriko in vrsta, struktura, frekvenca in način izmenjave podatkov med elektrooperaterji, potrebnih za varno obratovanje in učinkovito vodenje sistemov.

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika