Novica

Nuklearna elektrarna Krško zavezanec za obvezno organiziranje varovanja

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je kot zavezanko za obvezno organiziranje varovanja določila Nuklearno elektrarno Krško d. o. o. (NEK), ki upravlja objekt v katerem so jedrske in radioaktivne snovi.

Foto: NEK

NEK vzpostavi in izvaja naslednje ukrepe varovanja v skladu s predpisi in standardi stroke na področju zasebnega varovanja:

  • pri izvajanju varovanja in zagotavljanju varnosti zavezanka sodeluje s pristojnimi državnimi organi, ki so zavezanki dolžni nuditi pomoč v skladu z zakonskimi pooblastili in svojimi pristojnostmi. V primeru naravnih in drugih nesrečah, v krizi, izrednem stanju in vojni je potrebno ravnati skladno s predpisi, ki urejajo navedena stanja;
  • v primeru intervencije, ob poskusu nasilnega vdora nastanka krize, izrednega stanja in vojne, v fizično nadzorovanem ali vitalnem območju Nuklearne elektrarne Krško morajo biti varnostniki oboroženi z avtomatskim ali drugim dolgocevnim orožjem v skladu z veljavnimi predpisi in tega uporabljati v skladu z veljavnimi predpisi;
  • z načrtom varovanja se določi, da se ukrepi stopnjujejo glede na stopnjo ogroženosti in se med seboj dopolnjujejo. Zavezanka mora zagotoviti, da se načrt varovanja sproti dopolnjuje in prilagaja glede na spremenjene varnostne razmere oziroma na oceno stopnje tveganja, ukrepe varovanja pa izvaja v skladu z načrtom varovanja in nastalimi varnostnimi razmerami;
  • izvedba ukrepov na podlagi Zakona o zasebnem varovanju in ukrepov, ki so določeni s posebnimi predpisi, če je varovanje urejeno s temi predpisi in ti predpisi vsebujejo vsaj enakovredne postopke, naloge in varnostne ukrepe kot zakon, v skladu z oceno stopnje tveganja in načrtom varovanja.

Ministrstvo za notranje zadeve potrdi načrt fizičnega varovanja zavezanca in o tem obvesti predlagatelja. NEK je bil kot zavezanec že na seznamu iz priloge 1 Uredbe o obveznem organiziranju varovanja (Uradni list RS, št. 43/2008, 16/2009 in 20/2010), ki pa se je z uveljavitvijo nove Uredbe o obveznem organiziranju varovanja (Uradni list RS, št. 80/2012) prenehala uporabljati. Zavezanci, določeni na podlagi Uredbe o obveznem organiziranju službe varovanja (Uradni list RS, št. 43/08, 16/09 in 22/10), so morali v skladu z Uredbo o obveznem organiziranju varovanja (Uradni list RS, št. 80/2012) nadaljevati z varovanjem do sprejetja novih sklepov.


Vir: MKO


© 2012 - 2024 Portal Energetika