Novica

Aktivnosti Ministrstva za infrastrukturo in prostor v obdobju 2012 - 2013

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Minister Černač je na novinarski konferenci predstavil ključne aktivnosti ministrstva v obdobju med februarjem 2012 in marcem 2013.

Za Direktorat za energijo so v poročilu o delu Ministrstva za infrastrukturo in prostor v obdobju 2012 - 2013 predstavljene naslednje aktivnosti:

Sprejeti državni prostorski načrti na področju energetske infrastrukture

V letu 2012 so bile sprejete številne umestitve v prostor projektov s področja ergetske infrastrukture.

Sprejeta je bila uredbe za DPN HE Brežice, ki omogoča investicijo v HE v vrednosti 154 mio EUR za energetski del in 173 mio EUR za infrastrukturni del. Investicija se bo pričela v letu 2013.

V mesecu aprilu 2013 bo sprejeta uredba za DPN Mokrice, ki bo omogočila investicijo v HE v višini 100 mio EUR za energetski del in 100 mio EUR za infrastrukturni del.


Investicije

V letu 2012 je bilo na področju energetskega sektorja za investicije v vzdrževanje, rekonstrukcijo in izgradnjo novih infrastrukturnih objektov v sektorjih proizvodnje, prenosa in distribucije električne energije, premogovništva in prenosa zemeljskega plina skupaj investirano preko 700 mio EUR.

Z definiranjem in vztrajanjem na vsebinskih zavezah investitorja, je Vlada RS v letu 2012 zajezila naraščanje stroškov izgradnje Bloka 6 v Termoelektrarni Šoštanj in vpeljala odgovornost in ukrepe do širše vodstvene strukture ob morebitnem neizpolnjevanju danih zavez ter omogočila nadaljevanje in zaključek 1,3 mlrd evrov vredne investicije v predvidenih rokih.

Dokončno je bila podpisana pogodba za potek Južnega toka preko Republike Slovenije. Vrednost projekta, ki se bo izvajal v naslednjih štirih letih presega milijardo evrov.

V skladu z gospodarskimi načrti družb energetskega sektorja so v letu 2013 načrtovane investicije v skupni višini 758,8 mio EUR. Plan po dejavnostih je naslednji:

  • proizvodnja električne energije 499,7 mio EUR,
  • prenos električne energije 62,0 mio EUR,
  • distribucija električne energije 105,6 mio EUR,
  • premogovništvo 27,5 mio EUR,
  • prenos zemeljskega plina 64,0 mio EUR.

Na področju proizvodnje električne energije bodo ključne investicije usmerjene v izgradnjo bloka TEŠ 6 (predvideno 221 mio EUR), dokončanju verige HE na spodnji Savi (začetek gradnje HE Mokrice – predvideno 15 mio EUR) ter tehnološke nadgradnje in nadgradnje varnosti NEK (predvideno 72,7 mio EUR).

Na področju prenosa električne energije bodo ključne investicije na področju izgradnje ter rekonstrukcije 400 in 110 kV visokonapetostnega omrežja (daljnovodi in razdelilne transformatorske postaje).

Na področju distribucije električne energije bodo ključne investicije za objekte na 110 kV nivoju znašale cca. 16 mio EUR, za objekte na SN nivoju cca. 31 mio EUR, za objekte na NN nivoju cca. 21 mio EUR, za ostale investicije (sekundarna oprema in dokumentacija) pa cca. 29 mio EUR.

Na področju prenosa zemeljskega plina bodo ključne investicije v infrastrukturno omrežje prenosnega sistema in sicer: Plinovodi M2/1 Rogaška Slatina-Trojane-Vodice, razširitev kompresorske postaje Kidričevo, čezmejni plinovod M9a Lendava/Pince-Kidričevo.


Nepovratna kohezijska sredstva za pospešeno energetsko prenovo stavb in večjo energetsko učinkovitost

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je s prevzemom pristojnosti za učinkovito rabo in obnovljive vire energije prevzelo izvajanje 6. razvojne prioritete "Trajnostna raba energije", v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013.

Samo z objavo dveh novih javnih razpisov je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor dodatno razpisalo še za 110 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Sredstva novih razpisov so bila namenjena energetski sanaciji stavb v lasti občin (osnovne šole, vrtci, zdravstveni domovi, knjižnice,.. ).

Prvi razpis je zaključen. Odobrenih je preko 52 milijonov evrov sredstev za 109 občinskih projektov, ki pomenijo celovito prenovo (energetsko, sistemi ogrevanja, varčna razsvetljava) šol, vrtcev, zdravstvenih domov in ostalih objektov.

Z drugim razpisom v višini 57,5 milijonov evrov bo omogočena prenova dodatnih 100 ali več občinskih projektov, kar pomeni, da bo samo preko teh dveh razpisov obnovljena tretjina osnovnih šol in vrtcev v Republiki Sloveniji.

Zaključeni pa so razpisi preko katerih so bili energetsko prenovljeni številni objekti na področju srednjega šolstva, zdravstva (bolnice) in domovi za starejše. Gre za potencial v višini preko 80 milijonov evrov sredstev.

Nadaljujejo se spodbude v prenovo javne razsvetljave občin, zamenjavo individualnih in daljinskih sistemov ogrevanja z ogrevalnimi sistemi na lesno biomaso.

Povezava na celotno poročilo


© 2012 - 2024 Portal Energetika