Novica

Analiza smernic za DPN Park vetrnih elektrarn Senožeška brda

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor je objavil analizo smernic za državni prostorski načrt (DPN) Senožeška brda. V analizi so zapisani odgovori na odprta vprašanja nosilcev urejanja prostora kot tudi posameznikov, civilnih iniciativ in nevladnih organizacij, ki so se odzvali na javno objavo pobude.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor, je 19. julija 2013 objavil pobudo za pripravo DPN Senožeška brda, v kateri je predvidena postavitev do 40 vetrnih elektrarn na območju Senožeških brd v občini Divača. Nosilci urejanja prostora so do 19. avgusta imeli čas za podajo smernic. Ostala zainteresirana javnost pa je imela čas za podajo predlogov, mnenj, pripomb in priporočil do 9. septembra 2013. Direktorat za prostor, kot koordinator pobude, je v sodelovanju z investitorjem pripravil analizo smernic za DPN Senožeška brda.

 

Smernice so podali ključni nosilci urejanja prostora, prejeli pa so tudi enajst predlogov posameznikov, civilnih iniciativ in nevladnih organizacij. Vse smernice, predlogi, mnenja, pripombe in priporočila so bili obravnavani, v času priprave analize smernic je bila pridobljena tudi odločba o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje. Največ predlogov in pripomb javnosti se je nanašalo na hrup, infrazvok in na število vetrnih elektrarn, na posege v naravno okolje in krajinske značilnosti, na vpliv vetrnic na zdravje ter oddaljenosti vetrnih elektrarn od naselij in hiš.

 

V postopku celovite presoje vplivov na okolje se vplivi plana ugotavljajo na podlagi okoljskega poročila, v katerem bodo obravnavani tudi vplivi nizkofrekvenčnega hrupa, vplivi na selitveni poti, vode, krajinske značilnosti in ostale okoljske prvine. V času analize smernic je bil opravljen tudi pregled predpisov in priporočil glede oddaljenosti vetrnih elektrarn od naselij v državah EU. Ta kaže na precejšne razlike glede zahtevanih ali priporočenih odmikov vetrnih elektrarn od poselitvenih območij. Večina držav ali njihovih regij predpisuje vnaprejšnji minimalni odmik od 500 m do 1000 m od stanovanjskih območij in/ali posameznih stanovanjskih objektov, praviloma na osnovi predpostavk, ki izhajajo iz predpisov s področja varstva pred hrupom. Predlaga se odmik 800 m od robov naselij. Posamezne stanovanjske objekte izven naselij, ne stanovanjske objekte in območja izven naselij, ki se nahajajo na razdalji manj kot 800 m od vetrnih elektrarn, pa se obravnava po principu "od primera do primera", upoštevajoč predpise s področja varstva pred hrupom in uskladitve z lastniki.

 

Objava pobude je bila šele prvi korak v postopku oblikovanja DPN za Park vetrnih elektrarn Senožeška brda, sedaj poteka raziskava vplivov na ptice in netopirje ter študija migracijskih koridorjev za velike zveri. Ostale študije, tudi analize morebitnega vpliva vetrnic na zdravje ljudi, bodo izvedene v naslednjih korakih, opravljali pa jih bodo priznani neodvisni strokovnjaki.

 

V prihodnjih tednih bodo potekala srečanja s krajani vasi na območju Senožeških brd. Srečanja bodo v Senožečah (5. november), Dolenji vasi (12. november) in v Lažah (13. november), po potrebi pa bodo organizirana tudi dodatna srečanja.

Dokumentacija v zvezi z analizo smernic za DPN Senožeška brda, termini in lokacijami srečanj s krajani tega območa je objavljena na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Dodatne informacije pri koordinatorju:
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor,
Direktorat za prostor,
mzip.prostor(at)gov.si
Telefon: 01 478 70 14


© 2012 - 2022 Portal Energetika