Novica

Aneks št. 2 h Koncesijski pogodbi za odvzem naplavin v letu 2012 na delih vodnega telesa reke Save – prodni zadrževalnik Majdičev Log

Vlada RS je na današnji seji sprejela aneks št. 2 h Koncesijski pogodbi za odvzem naplavin v letu 2012 iz zadrževalnikov proda na vplivnem območju HE Moste in HE Mavčiče na reki Savi in iz zadrževalnikov proda na vplivnem območju HE Završnica na reki Završnici.

Z aneksom, se za obdobje enega koledarskega leta, koncesionarju za odvzem naplavin, določijo posebni pogoji, ki jih mora upoštevati med izvajanjem koncesije, in sicer odvzemna mesta, letna količina naplavin za odvzem, način odvzema naplavin, čas odvzema naplavin, mesta začasnih odlagališč naplavin in ostali podrobni pogoji odvzemov.

 

Aneks h koncesijski pogodbi se lahko tekom tekočega leta dopolni ali spremeni, če se zaradi izrednih dogodkov v naravi transport naplavin spremeni.


© 2012 - 2023 Portal Energetika