Novica

Aneks št. 5 h Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji seji sprejela Aneks št. 5 h Koncesijski pogodbi za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save.

HE Arto-Blanca

Državni zbor RS je novembra 2011 sprejel Zakon o pogojih za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS-1), ki med drugim določa, da je potrebno koncesijsko pogodbo uskladiti s tem zakonom v obliki aneksa h koncesijski pogodbi in to je vsebina Aneksa št. 5.

Koncesijska pogodba je na splošno pogodba med dvema strankama, v tem primeru med koncedentom in koncesionarjem. Vsebina Aneksa 5 je podrobnejša ureditev razmerja med koncedentom in koncesionarjev glede vseh sprememb, ki jih je uvedel ZPKEPS-1 v primerjavi s prej veljavnim zakonom (ZPKEPS).

Določena je obveznost koncesionarja, da izvede objekte energetske ureditve, vse ostale objekte pa izvede koncedent, oziroma v njegovem imenu izvajalec gospodarske javne službe. Tako je po novem obveznost koncedenta, da izvede objekte vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju, med katere spada tudi akumulacijski bazen. V aneksu je določeno, da koncesionar zagotavlja vzdrževanje objektov energetske ureditve in objektov vodne in energetske infrastrukture v nedeljivem razmerju, koncedent pa objekte vodne infrastrukture. Določeno je da vsa zemljišča v območju koncesije in zemljišča v vplivnem območju koncesije, ki so potrebna za gradnjo infrastrukture pridobi in financira koncedent oziroma zanj izvajalec gospodarske javne službe (INFRA). V aneksu je opredeljeno plačilo za koncesijom ki znaša 10 % od vrednosti proizvedene električne energije. Določeno je tudi, da je stavbna pravica neodplačna.

Z aneksom se spreminja ime HE Blanca v HE Arto-Blanca.


© 2012 - 2021 Portal Energetika