Novica

Avtentična razlaga 5.člena ZJNVETPS ni potrebna

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada sprejela mnenje o pobudi Državne revizijske komisije za avtentično razlago točke b) tretjega odstavka 5. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev.

Vlada RS je na današnji redni seji sprejela mnenje o pobudi Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil za avtentično razlago točke b) tretjega odstavka 5. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev ter ga pošilja Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil in v vednost Državnemu zboru Republike Slovenije.

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je pri Državnem zboru Republike Slovenije vložila pobudo za avtentično razlago točke b) tretjega odstavka 5. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev. Predmetna določba po mnenju predlagateljice ne daje nedvoumnega odgovora na vprašanje, ali je kot dejavnost »dobave električne energije takšnim omrežjem« vselej treba šteti tudi dejavnost proizvodnje električne energije, tj. tudi v primeru, ko proizvajalec električne energije ni hkrati tudi neposredni dobavitelj te energije stalnim omrežjem, saj jo tem omrežjem dobavlja prek posrednikov.

Predlagateljica v skladu s prvim odstavkom 149. člena Poslovnika Državnega zbora Republike ni upravičena do vložitve predloga za sprejetje avtentične razlage, zato je Državni zbor Republike Slovenije to pobudo v nadaljnje reševanje odstopil Vladi Republike Slovenije. V zadevnem mnenju Vlada Republike Slovenije podaja svoje mnenje do pobude vlagateljice.  

Avtentična razlaga naj bi predstavljala način razlage, ki se uporabi v izjemnih primerih, tj. takrat, kadar z uveljavljenimi metodami pravne razlage ni mogoče zagotoviti jasnega in nedvoumnega razumevanja pravne norme. Pomislek predlagateljice, da predmetnega določila ni mogoče nedvoumno razumeti, zaradi česar za svojo uporabo zahteva dodatno razlago, je neutemeljen. Praksa odločanja Evropske komisije o izpostavljenosti dejavnosti električne energije konkurenci, ki skupaj s pozitivnimi predpisi tvori materialne vire, je namreč pravno formulacijo točke b) tretjega odstavka 3. člena Direktive 2004/17/ES oziroma točke b) tretjega odstavka 5. člena ZJNVETPS zapolnila do te mere, da je njena vsebina jasna in ne dopušča različnih interpretacij. Za dobavo električne energije gre tako šteti tudi proizvodnjo in prodajo električne energije, in sicer tako na drobno kot debelo.

V skladu z navedenim avtentična razlaga točke b) tretjega odstavka 5. člena ZJNVETPS ni potrebna. Z avtentično razlago bi v tem primeru neposredno posegli v vsebino zakona, ki je bil sprejet že v letu 2006, in prakso, ki se je v zvezi s to določbo že izoblikovala, zato je z vidika retroaktivne uporabe avtentične razlage, ki bi očitno bila vzpostavljena, zagotovo vprašljiva tudi njena dopustnost.


© 2012 - 2024 Portal Energetika