Novica

Bilanca električne energije Slovenije za leto 2019

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Direktorat za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo je objavil podatke letne bilance električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji za leto 2019. Prevzem električne energije je v letu 2019 znašal 23.762 GWh, kar je za 1 % manj kot leta 2018. V letu 2019 je neto poraba električne energije v Sloveniji znašala 13.483 GWh in je bila za 138 GWh manjša kot v letu 2018. Z domačo proizvodnjo je bilo v letu 2019 pokritih 83,5 % porabe električne energije končnih odjemalcev.

Leto 2019 je zaznamovala manjša proizvodnja iz hidroelektrarn in termoelektrarn ter večja proizvodnja iz jedrske elektrarne.

V letu 2019 je znašal prevzem električne energije 23.762 GWh, od tega prevzem od proizvodnje v Sloveniji 14.741 GWh oz. 62 % in uvoz 9.021 GWh oz. 38 % vse prevzete električne energije. Prevzem od proizvodnje električne energije v Sloveniji sestavlja prevzem od proizvodnje na prenosnem omrežju 13.697 GWh oz. 57,6 % in prevzem od proizvodnje na distribucijskem omrežju 1.044 GWh oz. 4,4 % vse prevzete električne energije. Uvoz električne energije je bil v največji meri zagotovljen preko prenosnega omrežja.

Primerjava prevzema električne energije v letu 2019 s prevzemom v letu 2018 kaže na zmanjšanje proizvodnje na prenosnem omrežju za 2 % in zmanjšanje proizvodnje na distribucijskem omrežju za 1 %, medtem ko je bil uvoz električne energije v 2019 za 1 % večji kot leta 2018.

V letu 2019 je proizvodnja iz NE Krško znašala 5.526 GWh, kar je 1 % več kot v 2018, zaradi slabše hidrologije je bila proizvodnja iz hidroelektrarn na prenosnem omrežju (4.225 GWh) za 4 % nižja kot leta 2018. Termoelektrarne na prenosnem omrežju so v letu 2019 proizvedle 3.946 GWh električne energije, kar je 3 % manj kot leto poprej.

Neto odjem električne energije v Sloveniji je v letu 2019 znašal 13.483 GWh oz. 56,7 % in izvoz 9.421 GWh oz. 39,7 % bruto odjema. Neto odjem v Sloveniji sestavlja poraba odjemalcev priključenih na distribucijsko omrežje v višini 11.400 GWh oz. 48,0 %, poraba neposrednih odjemalcev in zaprtih distribucijskih sistemov (ZDS) v višini 1.811 GWh oz. 7,6 % in poraba ČHE Avče v višini 272 GWh oz. 1,1 % bruto odjema električne energije. Izgube na prenosnem in distribucijskem omrežju so v letu 2019 znašale 858 GWh, kar predstavlja 3,6 % bruto odjema električne energije.

Poraba električne energije se je v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 zmanjšala za 2 % pri neposrednih odjemalcih in ZDS, pri odjemalcih na distribucijskem omrežju ostala na ravni iz leta 2018, medtem ko je bil odjem ČHE Avče za 8 % večji. V letu 2019 je evidentiran za 1 % večji uvoz in količinsko podoben izvoz električne energije napram letu 2018. Za pokritje vseh potreb končnih porabnikov električne energije v Sloveniji (z vključenimi izgubami) je v letu 2019 statistična pokritost z domačo proizvodnjo znašala 83,5 %. Izgube električne energije na prenosnem in distribucijskem omrežju so bile v letu 2019 v primerjavi z letom 2018 manjše za 2,4 %.

Podrobnejši prikazi bilance električne energije na javnem, prenosnem in distribucijskem omrežju v Sloveniji (zbirni letni in mesečni prikaz) so javno objavljeni v spodnjih časovnih vrstah na povezavah:

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika