Novica

Celostna energetska prenova stavbe pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Vlada RS je na današnji 107. redni seji izdala Uredbo o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta »Celostna energetska prenova stavbe pravosodne in državne uprave v Šmarju pri Jelšah.

Z uredbo se urejajo predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja ter uporabnikov objekta, postopek izbire zasebnega partnerja ter druge sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva, ki so v skladu z določbami ZJZP predmet urejanja s koncesijskim aktom. Uredba je temeljni okvir prihodnjega pogodbenega razmerja, natančnejša opredelitev vseh sestavin pogodbenega razmerja pa bo izvedena v okviru koncesijske pogodbe. Uredba predvideva, da bodo pogodbene stranke koncesijske pogodbe poleg zasebnega partnerja kot koncesionarja in Republike Slovenije kot koncedenta tudi uporabniki objekta, ki so natančno opredeljeni v 5. členu uredbe, saj bodo ti v okviru obratovalnih stroškov plačniki za opravljeno koncesionirano dejavnost. V predlagani uredbi je opredeljena tudi vrsta javno-zasebnega partnerstva, in sicer gre za koncesijsko javno-zasebno partnerstvo, koncesijo storitve.

Uredba predvideva, da je predmet koncesije izvajanje storitev energetskega pogodbeništva po načelu pogodbenega zagotavljanja prihrankov energije, pri čemer je dopuščena možnost, da je predmet koncesije lahko tudi pogodbena oskrba z energijo. Natančni predmet koncesije bosta javni in zasebni partner dorekla v postopku javnega razpisa in ga nato opredelila v koncesijski pogodbi.

Uredba ureja tudi bistvene dele postopka izbire koncesionarja, predvsem posamezne faze konkurenčnega dialoga in strokovno komisijo za izbiro, poročanje koncesionarja in izvajanje nadzora koncedenta nad izvajanjem koncesionirane dejavnosti. Uredba predvideva klasične oblike prenehanja koncesijskega razmerja, in sicer prenehanje koncesijske pogodbe, odkup koncesije, odvzem koncesije ali prevzem koncesije.

 

Povezava do uredbe


Vir: MP


© 2012 - 2024 Portal Energetika