Novica

Daljnovod Beričevo-Trbovlje uradno odprt

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Ob razdelilni transformatorski postaji Litija je danes potekalo slavnostno odprtje daljnovoda 2x110 kV Beričevo-Trbovlje. Novi daljnovod bo omogočil stabilnejše in zanesljivejše napajanje Litije in okolice z električno energijo. Daljnovod bo tudi priključna točka za načrtovane nove hidroelektrarne na srednji Savi. Vrednost investicije, v katero je bila vključena tudi prestavitev daljnovodnih polj Grosuplje I in II v novozgrajena polja v RTP Beričevem, znaša 16,7 milijona evrov.

Na odprtju daljnovoda Beričevo-Trbovlje. Na sliki od leve: dr. Igor Šalamun, mag. Milan Jevšenak, Franci Rokavec in Andrej Ribič (Foto: Šipič/Delo).

Daljnovod je bil končan kar pol leta pred rokom, investitor projekta Elektro-Slovenija, d.o.o., sistemski operater prenosnega omrežja pa ga je pod napetost vključil že 15. novembra lani. Sledila so še zaključna dela na RTP Litija. Tako je bil celoten daljnovod dan pod napetost v zagonske in funkcionalne preizkuse 19. decembra 2012.

 

Daljnovod 2x110 kV Beričevo–Trbovlje bo vzpostavil novo 110 kV povezavo med RTP Beričevo in 110 kV RTP Litija. Na ta način bo zagotovljeno 110 kV napajanje do Litije, ki je ključno za stabilno in zanesljivo napajanje Litije in okolice z električno energijo. Obenem bo s tem izpolnjen pogoj za ukinitev 35 kV napetostnega nivoja na tem območju.


Kot je ob slavnostnem nagovoru povedal mag. Milan Jevšenak, direktor družbe ELES, »nam je s skupnimi močmi uspelo daljnovod dokončati kar pol leta pred načrtovanim rokom, in to kljub izjemno zahtevnemu terenu. Začetek obratovanja daljnovoda ne pomeni zgolj napredka pri prenosu električne energije po najkrajši prenosni trasi v tem delu države, temveč bo električna energija prenesena tudi z bistveno manjšimi izgubami energije. Občine Dol pri Ljubljani, Moravče, Litija, Zagorje ob Savi in Trbovlje, preko katerih poteka trasa daljnovoda, pa bodo pridobile tako na gospodarskem razvoju kot tudi trajnostnem razvojem posavske regije kot take«. Jevšenak je še poudaril, da smo z izgradnjo daljnovoda Beričevo-Trbovlje korak bližje ustvarjanju kakovostnejšega in sodobnejšega visokonapetostnega prenosnega omrežja v Sloveniji.

 

Državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in prostor dr. Igor Šalamun je izpostavil prizadevanja svojega resorja za pospešitev postopkov umeščanja linijskih objektov v prostor. Poudaril je, da je gradnja daljnovodov tek na predolge proge, zato je potrebno uskladiti potrebe investitorja, pričakovanja lokalnih skupnosti in razhajanja različne stroke, ki vpliva na odločitve v procesu. Zgrajen daljnovod 2x110 kV Beričevo-Trbovlje je dokaz, da znamo biti uspešni tudi pri gradnji zahtevnih linijskih objektov, je poudaril. »Cilj vsem nam je, da se čas umeščanja linijskega objekta v prostor prepolovi. V procesu je potrebnih ogromno sporazumov z lokalnimi skupnostmi in z lastniki zemljišč ter skupnega razumevanja povezave med zanesljivostjo oskrbe z elektriko in energetskim objektom. Na koncu procesa je potrebno razumeti mejo, ko splošen interes prevlada nad posameznim.« Povedal je, da so trenutne aktivnosti ministrstva usmerjene v izdelavo in sprejetje državnih prostorskih načrtov za hidroelektrarne na spodnji in srednji Savi. »V letu 2012 smo sprejeli DPN za HE Brežice kar omogoča pričetek izgradnje v letošnjem letu. Naslednji cilj je DPN za HE Mokrice, ki ga želimo sprejeti v prvem četrtletju letošnjega leta.« Ob tem je zavlačevanje s podpisom koncesijske pogodbe za hidroelektrarne na srednji Savi označil kot nerazumno, in napovedal, da se »na ministrstvu ne bomo podredili tej pasivnosti in bomo nadaljevali s postopki umeščanja v prostor za tiste objekte, za katere so bile že dane pobude s strani investitorja.«

 

Župan Litije Franci Rokavec je vse navzoče spomnil, da je imela Litija pred izgradnjo DV Beričevo-Trbovlje dolgo obdobje nihanja napetosti in pogoste izpade električne energije, zaradi katerih so imeli občanke in občani na območju Zasavja precejšnje težave. »Veseli smo, da imamo sedaj tudi v Litiji in celotnem Zasavju zanesljiv in kakovosten prenos električne energije,« je poudaril Rokavec. Obenem je dodal, da si občina Litija skupaj z drugimi občinami prizadeva, da bi država le podpisala koncesijsko pogodbo z izbranim koncesionarjem za izgradnjo HE na Srednji Savi in dogovor o izgradnji infrastrukture na tem območju. »S takšno odločitvijo bi dali novo razvojno priložnost za Slovenijo in našo regijo. Litija je dolgo čakala na potrebno električno moč, sedaj bi radi s pridobivanjem pomembne energije iz obnovljivih virov energije, ki jo nudi reka Sava posredovali električno moč drugim v Sloveniji in širše«.

Mozaik razvoja prenosnega omrežja Republike Slovenije bo družba ELES v prihodnje dopolnila še z 2x400 kV daljnovodom Beričevo-Krško, s širjenjem prenosnega omrežja v severovzhodni del države z izgradnjo 2x400-kV daljnovoda Cirkovce-Pince in z rekonstrukcijo drugih daljnovodov po Sloveniji.

Zanimivosti o DV 2x110 kV Beričevo-Trbovlje:

  • Družba ELES je morala pridobiti kar 1462 služnostnih pravic lastnikov zemljišč na trasi DV.
  • Dolžina: 38, 2 km.
  • 149 daljnovodnih stebrov.
  • Trasa poteka skozi pet občin: Dol pri Ljubljani, Moravče, Litija, Zagorje ob Savi in Trbovlje.
  • Vrednost investicije: 16,7 milijona evrov.
  • Pri gradnji je bilo porabljenih 814 ton jekla, od tega 30 ton zgolj za vijake, in kar 13 ton barve.
  • Najnižje stojno mesto je visoko 22,3 m, najvišje pa 46,05 m.
  • Med postavljenimi stojnimi mesti poteka 240 km vgrajenih faznih vodnikov in 40 km optičnega kabla v strelovodni vrvi daljnovoda – skupaj kar 280 km.
  • V okviru elektromontažnih del je družba ELES na treh razpetinah trase prvič uporabila tudi tehniko montaže s pomočjo helikopterja, saj je bila zaradi izjemno velikih razdalj med posameznimi stojnimi mesti in zahtevnega terena to najboljša in rešitev.
  • Najdaljša razpetina med stojnima mestoma namreč znaša več kot pol kilometra ali dobrih 679 metrov, kar je osemkrat več, kot meri najkrajša razpetina med stojnima mestoma na tej trasi.

© 2012 - 2022 Portal Energetika