Novica

Decembra 2017 predvidena objava novega javnega razpisa MZI za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (JOB_2018)

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo bo predvidoma v mesecu decembru 2017 v Uradnem listu RS objavilo nov javni razpis za sofinanciranje celovite energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (JOB_2018) v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«. Na voljo bo predvidoma 17,6 mio EUR sredstev evropske kohezijske politike.

Operacije bodo sofinancirane v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«.

Ker se 16. oktobra 2017 z zadnjim rokom za posredovanje vlog zaključuje v letu 2017 objavljen javni razpis za sofinanciranje celovite energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (JOB_2017), bo Ministrstvo za infrastrukturo za zagotovitev kontinuitete uspešnega črpanja EU sredstev že v decembru 2017 objavilo nov javni razpis za sofinanciranje celovite energetske prenove stavb v lasti in rabi občin (JOB_2018).

Na voljo bo predvidoma 17,6 mio EUR (15,0 mio EUR iz kohezijskega sklada in 2,6 mio EUR slovenske udeležbe) sredstev evropske kohezijske politike, ki bodo na razpolago za črpanje v letih 2018, 2019 in 2020. Da bi omogočili izvedbo projektov v skladu s terminskimi načrti občin, ki  bodo kandidirale na tem javnem razpisu, bo prvi rok za posredovanje vlog že v mesecu januarju 2018, naslednji roki v letu 2018 pa bodo sledili predvidoma na vsake 2 do 3 mesece.  

Merila za izbor operacij bodo v največji meri ostala enaka kot pri prejšnjem razpisu (JOB_2017), pogoj po pravnomočno izbranem izvajalcu pa ne bo več nujen (v zvezi z navedenim bo ustrezno korigirana tudi pogodba o sofinanciranju). Razpisna dokumentacija bo spremenjena z zahtevo po upoštevanju podrobnejših navodil glede priprave dokumentacije (v kratkem bodo objavljene predvidene spremembe pri zahtevah glede izdelave investicijske dokumentacije) in dopolnjena glede na odgovore na zastavljena vprašanja prijaviteljev pri razpisu JOB_2017.

Poleg javnega razpisa za občine bosta predvidoma v drugi polovici decembra 2017 objavljeni tudi povabili k oddaji vlog prijaviteljev za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja (OJS_2018) in širšega javnega sektorja v lasti države (ŠJS_2018).

Vse operacije bodo predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.


© 2012 - 2020 Portal Energetika