Novica

Demonstracijski projekt izgradnje Centra SDVG potrjen za sofinanciranje iz Sklada za podnebne spremembe

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Vlada RS je na 96. redni seji potrdila izbor stavbe Centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov (Center SDVG) za sofinanciranje gradnje trajnostne, skoraj nič energijske lesene stavbe iz Sklada za podnebne spremembe.

V skladu z Odlokom o Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leta 2023–2026 se v okviru ukrepa Javne stavbe (širši in ožji javni sektor) ter posebne vrste stavb sredstva namenjajo tudi sofinanciranju gradnje skoraj nič energijskih stavb. V primeru, da so upravičenci do sofinanciranja neposredni in posredni proračunski uporabniki, lahko Vlada Republike Slovenije potrdi izbor stavb za sofinanciranje.  

Gozdarski inštitut Slovenije načrtuje v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: NOO) v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije izvesti naložbo v izgradnjo Centra za semenarstvo, drevesničarstvo in varstvo gozdov (v nadaljevanju: Center SDVG). Za vir financiranja projekta za izgradnjo in vzpostavitev Centra SDVG je načrtovan Mehanizem za okrevanje in odpornost iz Sklada za okrevanje in odpornost v okviru NOO. Vrednost naložbe je trenutno ocenjena na 6,18 milijonov evrov z DDV, od tega 5,1 milijonov evrov iz Sklada za okrevanje in odpornost.

Gradnja Centra SDVG je v NOO načrtovana na osnovi načel visoko energijsko učinkovite stavbe v standardu skoraj nič-energijske stavbe, s ciljem uporabe visokega deleža gradbenih materialov z nizkim ogljičnim odtisom in trajnostnih materialov, rabo obnovljivih virov energije in pridobivanja električne energije na mestu samem ter upoštevanjem možnosti recikliranja materiala ob koncu življenjske dobe. Pri gradnji stavbe je bil predviden les kot glavni gradbeni konstrukcijski element, element stavbnega pohištva in fasadnih oblog.

Zaradi inflacijskih gibanj in razmer v gradbenem sektorju v zadnjih letih izvedba stavbe z lesno konstrukcijo, z viri, kot so načrtovani iz Sklada za okrevanje in odpornost s pripadajočim virom za plačilo DDV, ni mogoča. V okviru razpoložljivih sredstev NOO je možna samo izvedba z betonsko konstrukcijo stavbe. Z  namenom podpore gradnje z lesom, kot trajnostnim materialom, so predvidena dodatna sredstva iz Sklada za podnebne spremembe v višini do 2,47 milijonov evrov, da se zagotovi manjkajoči del sredstev, kot so ocenjeni stroški za leseno gradnjo. S tem se bo vrednost naložbe povečala na 8,65 milijonov evrov. Glede potreb po trajnostni energetski prenovi javnega sektorja predstavlja stavba priložnost kot dober demonstracijski projekt javne stavbe z uporabo lesa kot trajnostnega materiala.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika