Novica

Do konca septembra 2014 izplačanih 101,5 mio EUR za podpore proizvodnji okolju prijazne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Subvencionirana proizvodnja električne energije 3723 proizvodnih naprav s skupno močjo 515 MW je v obdobju januar - september 2014 znašala 685 GWh, kar je 17 % več kot v enakem obdobju leta 2013. Izplačano je bilo za 11 % več podpor kot v enakem obdobju leta 2013.

Vodja slovenske delegacije Uroš Vajgl (Ministrstvo za okolje in prostor) in državni sekretar mag. Klemen Grebenšek (Ministrstvo za infrastrukturo).

Po podatkih operativnega izvajalca podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov (OVE) in visoko učinkovite soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) - Centra za podpore organizatorja trga z električno energijo Borzen, d. o. o. je podporna shema na dan 30. 09. 2014 obsegala 3723 enot s skupno nazivno močjo 515 MW.

V obdobju januar - september 2014 je v podporno shemo na novo vstopilo 155 elektrarn s skupno močjo 18,5 MW. Od tega je bilo 89 sončnih elektrarn s skupno močjo 8,6 MW in 53 SPTE naprav na fosilna goriva s skupno močjo 6,8 MW.

Trend višanja izplačil podpor se nadaljuje tudi v prvih devetih mesecih leta 2014, kjer je skupna količina proizvedene električne energije večja za 17 % glede na enako obodbje leta 2013, izplačanih pa je bilo tudi za 11 % več podpor. Povprečna podpora v obdobju januar - september 2014 je znašala 148,08 EUR/MWh in je bila za 4,6 % nižja kot v enakem obdobju leta 2013.


Glede na tip proizvodne naprave so v obdobju januar - september 2014 skupna izplačila za podpore (v EUR brez DDV) in temu pripadajoča proizvodnja električne energije (v GWh) znašali:

  • hidroelektrarne...............................................................8,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 133,8 GWh,
  • sončne elektrarne.........................................................54,4 mio EUR za proizvodnjo v višini 212,9 GWh,
  • elektrarne na bioplin in komunalne odpadke.................11,1 mio EUR za proizvodnjo v višini 88,4 GWh,
  • elektrarne na biomaso...................................................10,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 72,2 GWh,
  • vetrne elektrarne............................................................0,15 mio EUR za proizvodnjo v višini 2,4 GWh,
  • SPTE na fosilna goriva...................................................17,0 mio EUR za proizvodnjo v višini 172,4 GWh,
  • druge naprave..................................................................0,8 mio EUR za proizvodnjo v višini 3,1 GWh.

V primerjavi s prvimi devetimi meseci leta 2013 ni izrazitega porasta ali padca deležev proizvodnje ali izplačil. V tem obdobju leta 2014 je zaznati, da se delež proizvodnje iz bioplinskih naprav zmanjšuje, hkrati pa se povečuje delež energije pri proizvodnji hidroelektrarn.

Podrobnejši letni statistični podatki o podporni shemi za obdobje 2004-2013 so dostopni v statistični časovni vrsti.

Vir: Borzen


© 2012 - 2021 Portal Energetika