Novica

Dodaten rok za oddajo vlog na Povabili posredniškim organom k oddaji vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja v letih 2020, 2021 in 2022

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je v okviru obstoječega Povabila za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja (OJS_2020) in Povabila za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja (ŠJS_2020), objavilo nov rok za oddajo vlog prijaviteljem, in sicer 18. 5. 2020.

Nov rok za oddajo vlog je 18. 5. 2020.

Ministrstvo za infrastrukturo obvešča potencialne prijavitelje, da se lahko prijavijo na nov drugi rok 18. 5. 2020 za oddajo vlog na Povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja (OJS_2020) in Povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja (ŠJS_2020), ki bodo organu upravljanja predlagane za sofinanciranje v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Pri obeh povabilih lahko operacija vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu posameznega povabila. Predlogi operacij energetske prenove stavb oseb ožjega in širšega javnega sektorja morajo biti v skladu z opredelitvami iz naslednjih dokumentov:

  • Dolgoročna strategija za spodbujanje naložb energetske prenove stavb in njena dopolnitev (Vlada RS),
  • Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI),
  • Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove javnih stavb (MZI),
  • Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (MZI),
  • Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb (MZI) in
  • Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine (MZI in MK).

Prijavitelj po povabilu OJS_2020 je oseba ožjega javnega sektorja, prijavitelj po povabilu ŠJS_2020 pa je oseba širšega javnega sektorja, katere ustanovitelj je Republika Slovenija.

Naslednji roki za oddajo vlog so pri obeh povabilih za leto 2020 so še: tretji rok 8. 6. 2020, četrti rok 7. 9. 2020 in skrajni rok 9. 11. 2020.

Podrobnejše informacije so razvidne iz polnega besedila posameznih povabil:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika