Novica

Dolgoročni strateški načrt družbe SODO za obdobje od 2022 do 2026

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Nadzorni svet družbe SODO d.o.o. je po opravljeni obravnavi "Dolgoročnega strateškega načrta poslovanja družbe SODO za obdobje 2022 - 2026" na 21. redni seji dne 23. 9. 2021 podal pozitivno mnenje na strateški dokument. Vlada RS je na včerajšnji 105. redni seji v vlogi skupščine družbe SODO skladno z Aktom o ustanovitvi sprejela dokument.

Dokument vsebuje informacije o distribucijskem sistemu v Sloveniji, trende delovanja distribucijskega operaterja, analize zunanjega in notranjega okolja ter SWOT analizo, primerjalne analize poslovanja, strateške cilje, kazalnike družbe SODO za obdobje 2022 - 2026 in oceno finančnih izkazov. Strateško načrtovanje je časovno določeno in opredeljeno s finančnimi in tehničnimi kazalniki.

Na podlagi dosedanjih spoznanj in ocene bodočih dogajanj tako v slovenski družbi kot slovenski in EU elektroenergetiki, so v "Dolgoročnegnem strateškem načrtu poslovanja distribicijskega operaterja električne energije - družbe SODO d.o.o. za obdobje 2022 – 2026" opredeljeni naslednji strateški cilji:

 • zagotovljanje enakopravnih pogojev na trgu z električno energijo za dobavitelje, uporabnike ini proizvajalce električne energije,
 • dolgoročna usmerjenost k dviganju zanesljivosti dobave električne energije končnim odjemalcem,
 • večja ekonomska učinkovitost in povečanje zanesljivosti elektroenergetskega sistema,
 • povečanje energetske učinkovitosti elektrodistribucijske infrastrukture,
 • spodbujanje investiranja v distribucijski sistem z uporabo okolju prijaznih rešitev in najsodobnejših tehnologij,
 • zagotavljanje pogojev za priključevanje novih uporabnikov v razumnih rokih in z razumnimi stroški,
 • z uporabo enotnih kriterijev in postopkov načrtovanja razvoja omrežja zagotavljati poenoten koncept razvoja distribucijskega sistema na celotnem območju Republike Slovenije.

Zastavljene strateške cilje se bo dosegalo z izvajanjem ukrepov na področju:

 • vlaganja v elektroenergetsko infrastrukturo (nadomestitev, širitev, kabelska izvedba vodov),
 • povečanja spoznavnosti omrežja (predvsem nizkonapetostnega omrežja),
 • povečanja vodljivosti omrežja,
 • digitalizacije sistema,
 • naprednih storitev s strani uporabnikov sistema (aktivni odjemalec – storitev prožnosti),
 • obratovanja in načrtovanja omrežja z upoštevanjem naprednih rešitev.

Podrobnosti

Vir. MZI

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika