Novica

Določena nova višina vplačila sredstev v Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji 27. redni seji določila, da družbi GEN energija, d. o. o. s 1. 8. 2020 prične vplačevati v Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz NEK znesek v višini 0,0048 EUR za vsako prevzeto kWh električne energije proizvedene v NEK.

Skladno z določili Pogodbe med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo (v nadaljevanju: meddržavna pogodba) je meddržavna komisija dne 14. 7. 2020 potrdila tretjo revizijo Programa razgradnje NEK in Programa odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva (v nadaljevanju: programa razgradnje NEK in odlaganja RAO in IJG).

Višina vplačil v Sklad za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško in odlaganja radioaktivnih odpadkov iz Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljevanju: Sklad NEK) mora izhajati iz ocene potrebnih finančnih sredstev programov razgradnje NEK in odlaganja RAO in IJG iz 10. člena meddržavne pogodbe.

Na podlagi programov razgradnje NEK in odlaganja RAO in IJG se ugotavlja, da trenutna vplačila v Sklad NEK ne bodo zadostovala za pokrivanje stroškov vseh dejavnosti, ki jih predvidevata programa razgradnje NEK ter odlaganja RAO in IJG, zato Vlada RS povišuje znesek, ki ga GEN energija d. o. o. vplačuje v Sklad NEK iz sedanje vrednosti 3,0 EUR/MWh na 4,8 EUR/MWh.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika