Novica

Določitev višine sredstev iz prispevka za delovanje Centra za podpore za leto 2023

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na 50. redni seji določila višino sredstev iz prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za izvajanje gospodarske javne službe dejavnosti Centra za podpore za leto 2023.

Skladno z 18. členom Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) Center za podpore pridobiva sredstva za svoje delovanje iz prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, iz točk a) in b) tretjega odstavka 16. člena tega zakona. Višino sredstev iz prispevka za delovanje centra za podporo določi vlada na podlagi sprejetega letnega programa dela in finančnega načrta družbe.

Poslovni načrt družbe BORZEN za obdobje 2023-2025, ki je podlaga za Letni načrta upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije v upravljanju Vlade Republike Slovenije za leto 2023, je Vlada RS sprejela na 45. redni seji dne 13. 4. 2023.

Na podlagi dodatnih nalog, ki jih je Center za podpore prejel z ZSROVE, je v letu 2023 potrebno povečati sredstva za:

  • delovanje centra za podpore iz sedanjih 850.000 evrov na 1.250.000 evra,
  • izvajanje nalog kontaktne točke iz sedanjih 150.000 evra na 690.000 evra.

Skupna vrednost prispevka za Center za podpore za leto 2023 tako znaša 1.940.000 evra.

Dvig vrednosti potrebnih sredstev namenjenih za delovanje centra za podpore za leto 2023 ne bo vplival na dvig prispevka končnim odjemalcem, skladno z točko a) in b) tretjega odstavka 16. člena ZSROVE.

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika