Novica

Dooločena višina sredstev za delovanje Centra za podpore

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na 21. redni seji določila višino sredstev iz prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije za izvajanje gospodarske javne službe dejavnosti Centra za podpore.

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) določa, da Center za podpore pridobiva sredstva za svoje delovanje iz prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, iz točk a) in b) tretjega odstavka 16. člena tega zakona.

Skladno z ZSROVE višino sredstev iz prispevka za delovanje centra za podporo določi vlada na podlagi sprejetega letnega programa dela in finančnega načrta družbe.

"Letni program dela družbe Borzen za obdobje 2022-2024" je nadzorni svet potrdil 24. novembra 2021. Ta je bil podlaga za "Letni načrt upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije v upravljanju Vlade Republike Slovenije za leto 2022", ki ga je Vlada RS sprejela na svoji 10. seji dne 28. julija 2022.

Višina sredstev za delovanje Centra za podpore za leto 2022 je določena v skupni višini 1.100.000 EUR, od tega je:

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika