Novica

Dopolnitev Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS je na današnji seji sprejela Sklep o dopolnitvi Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo.

HE Mokrice je zadnji člen v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi.

Dosedanja ureditev je nalagala Javni agenciji Republike Slovenije, da posreduje vse predloge svojih aktov v javno obravnavo za en mesec. Po sprejemu aktov pa mora agencija pridobiti še soglasje vlade, kjer je pred tem tudi potrebno gradivo za soglasje medresorsko uskladiti za kar je potrebno spet obdobje enega meseca. S predlagano dopolnitvijo 24. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo se določa izjema od splošnega pravila sodelovanja javnosti v postopku sprejemanja splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil agencije. V primeru manjših sprememb ali sprememb, ki jih je nujno uveljaviti čim prej, bo tako lahko agencija splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil sprejela brez predhodno izvedenega postopka javne obravnave, kar bo agenciji omogočilo hitrejše uveljavljanje potrebnih sprememb svojih aktov.

Predlagana rešitev ne posega v pravico javnosti do obveščanja in sodelovanja pri sprejemanju aktov Javne agencije za energijo, ker za to še vedno obstaja zakonska možnost. Vsaka oseba, ki bo izkazala pravni interes v zvezi s splošnim aktom agencije, pa bo na podlagi 87.b člena Energetskega zakona od agencije še vedno lahko zahtevala, da v dveh mesecih po njegovi objavi, da se vsebino akta agencije ali njegov posamezen del ponovno preizkusi.


© 2012 - 2024 Portal Energetika