Novica

DPN za prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na včerajšnji 82. redni seji izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu (DPN) za prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec. Prenosni plinovod predstavlja povezavo s hrvaškim operaterjem prenosnega sistema in omogoča povečanje prenosne zmogljivosti in dvosmerne zmogljivosti prenosa zemeljskega plina. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS št. 97/2021.

Prenosni plinovod M1A/1 Interkonekcija Rogatec je del načrtovanega plinovodnega omrežja, ki se v skladu z Desetletnim razvojnim načrtom prenosnega plinovodnega omrežja vključuje v projekte za razvoj povezovalnih točk s sosednjimi državami.

S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:

  • prenosni plinovod M1A/1 (plinovod M1A/1) od mejne merilno-regulacijske postaje Rogatec (MMRP Rogatec) do slovensko-hrvaške meje,
  • MMRP Rogatec,
  • sprejemno-oddajna čistilna postaja Sotla (SOČP Sotla),
  • prestavitev obstoječega prenosnega plinovoda M1A MMRP Rogatec–reka Sotla (plinovod M1A) na odseku med železniško progo in reko Sotlo,
  • sistem katodne zaščite,
  • ureditev pripadajoče in prilagoditev obstoječe prometne, energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja elektronskih komunikacij,
  • odstranitev rastja in ureditev površin po zgraditvi plinovoda,
  • krajinska ureditev na območju MMRP Rogatec in SOČP Sotla, na območjih prečkanj gozdnih površin in območjih sanacije zemljišč po gradnji ter
  • vse druge ureditve, ki so nujno potrebne za nemoteno delovanje načrtovanih ureditev.

Trasa plinovoda M1A/1 v dolžini 3,8 km poteka od obstoječe MMRP Rogatec do usklajene stične točke na slovensko-hrvaški meji. Poteka vzporedno z obstoječim plinovodom M1A, razen na krajših odsekih, kjer poteka kot nov koridor v prostoru.

Povezava na objavljeno Uredbo v Uradnem listu RS

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika