Novica

DPN za prenosni plinovod R42/1 Anže–Brestanica

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji 96. redni seji sprejela sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja (DPN) za prenosni plinovod R42/1 Anže–Brestanica. Sklep je pripravljen na podlagi pobude Ministrstva za infrastrukturo.

Osnovni cilj tega prenosnega plinovoda je povečanje zmogljivosti za oskrbo Termoelektrarne Brestanica, ki načrtuje povečanje svojih zmogljivosti, in možnost širitve oskrbe z zemeljskim plinom na širšem območju.

Območje načrtovane prostorske ureditve se nahaja na območju občine Krško. Okvirna dolžina trase je približno 4,5 kilometra.Trasa koridorja plinovoda poteka v smeri vzhod-zahod. Začne se na razširjenem platoju zaporne postaje BS3 na plinovodu M4 Rogatec–Novo Mesto v kraju Anže. Proti zahodu poteka koridor po ozki dolini vodotoka  Brestanica, pri čemer plinovod vodotok tudi večkrat prečka. Na območju zaselka Pod Slomom se koridor razširi, zaradi poteka obstoječega prenosnega plinovoda R42 Anže-Radeče preko poselitvenega območja. Koridor poteka proti SZ preko njiv in travnikov, prečka Lokovški potok in se kmalu zatem vzpenjati na Stolovnik s katerega se spusti proti Brestanici, kjer se zaključi na obstoječem platoju MRP Brestanica.

Postopek priprave in sprejetja državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod R42/1 Anže–Brestanica se v skladu s sklepom izvede na podlagi 84. do 90. člena Zakona o urejanju prostora.

Vir: MOP


© 2012 - 2024 Portal Energetika