Novica

DPN za prenosni plinovod R51C Kozarje–Vevče

⇒ Energetika ⇒ Energetska infrastruktura

Vlada RS je na današnji 55. redni seji izdala Uredbo o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R51C Kozarje–Vevče.

V državnem prostorskem načrtu so določene (opisane in ustrezno grafično prikazane) rešitve glede tehničnega, komunalnega, varnostnega, okoljevarstvenega urejanja prostora, pa tudi urbanističnega, arhitekturnega in krajinskega oblikovanja posega v prostor.

S tem državnim prostorskim načrtom se načrtujejo naslednje prostorske ureditve:

  • gradnja prenosnega plinovoda R51C (plinovod R51C) od merilne regulacijske postaje Kozarje (MRP Kozarje) do načrtovane merilne regulacijske postaje MRP Dobrunje (MRP Dobrunje);
  • razširitev obstoječe MRP Kozarje (MRP Kozarje Z);
  • gradnja sekcijske zaporne postaje BS1 Ljubljana Rudnik;
  • gradnja sprejemne oddajne čistilne postaje na platoju načrtovane MRP Dobrunje;
  • prestavitev trase načrtovanega prenosnega plinovoda M3/1 Kalce–Vodice na območju MRP Kozarje in MRP Kozarje;
  • izvedba sistema katodne zaščite;
  • gradnja kabelske kanalizacije za vgradnjo optičnega kabla;
  • ureditev pripadajoče in prilagoditev obstoječe prometne, energetske in komunalne infrastrukture ter omrežja elektronskih komunikacij;
  • odstranitev, začasna odstranitev ali prestavitev enostavnih objektov, odstranitev rastja, krajinska ureditev ter ureditev površin po izgradnji plinovoda R51C;
  • izvedba drugih ureditev, ki so nujno potrebne za gradnjo in nemoteno delovanje načrtovanih ureditev.

Vir: MOP


© 2012 - 2022 Portal Energetika