Novica

Objavljen Pravilnik o obratovanju elektroenergetskih postrojev

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 32. člena Energetskega zakona (EZ-1) objavilo pravilnik, ki določa minimalne tehnične in varnostne zahteve za izvajanje nalog obratovanja elektroenergetskih postrojev.

Elektroenergetski postroj je celotna električna oprema za proizvodnjo, prenos, pretvarjanje, distribucijo in uporabo električne energije (SIST EN 50110-1: 2013).

Predlagani pravilnik nadomešča zastareli pravilnik o tehniških predpisih za obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih postrojev iz leta 1968, ki ne ustreza več sedanjemu času in sicer v delu, ki se nanaša na obratovanje, medtem ko je del o vzdrževanju že urejen s pravilnikom.

Pravilnik se uporablja za vse elektroenergetske postroje, ki so del elektroenergetskega sistema in vse, ki so priključeni na elektroenergetski sistem, vseh napetostnih nivojev, razen za stanovanja in eno in dvostanovanjske stavbe.

 

Elektroenergetski postroj (EEP) je potrebno obratovati tako, da so zagotovljeni varnost in zanesljivost obratovanja ter razpoložljivost elektroenergetskega postroja.

 
Za varno in zanesljivo obratovanje postroja je odgovoren skrbnik EEP, to je pravna ali fizična oseba, odgovorna za obratovanje postroja. Skrbnik EEP je odgovoren, da ima obratovalno osebje ustrezno strokovno izobrazbo; strokovna in praktična znanja ter znanja iz varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom in varovanja okolja.

V pravilniku so določbe, ki urejajo cilje obratovanja, zahteve pred začetkom in med obratovanjem in zahteve za vzdrževanje. Dopuščeno je delo pod napetostjo. Urejeno je tudi priključevanje agregatov. Pravilnik določa tudi, kako mora biti obratovanje dokumentirano.   


Pravilnik je objavljen v Uradnem listu RS, št. 56/2016 in začne veljati 10. 9. 2016, uporabljati pa se začne dve leti po uveljavitvi.


© 2012 - 2024 Portal Energetika