Novica

Državni prostorski načrt za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Vlada RS je na današnji seji sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi ter imenovala delovno skupine za pripravo državnega prostorskega načrta za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi.

Hidroelektrarne na srednji Savi bodo proizvajale električno energijo iz obnovljivega vira. Povezava hidroelektrarn na zgornji, srednji in spodnji Savi v sklenjeno verigo bo omogočala sinergijski učinek in povečala energetsko ter gospodarsko učinkovitost. Izgradnja hidroelektrarn bo pozitivno vplivala na regionalni in lokalni razvoj, na povečanje delovnih mest v regiji, večjo varnost okolja, izboljšanje prometne in komunalne infrastrukture, razširitev energetskega omrežja, nova območja za rekreacijske in športne dejavnosti. Dodatni razlog za načrtovanje hidroenergetskih objektov je povečana zaščita pred škodljivim delovanjem poplavnih voda, izboljšana vodooskrba, večja kontrola kvalitete in kvantitete vode in s tem podtalnice.

 

Načrtujejo se tri hidroelektrarne na območju srednje Save med krajema Ponoviče (pri gradu Ponoviče) ter Suhadol, ki bodo delovale v pretočno – akumulacijskem režimu. Pregradni objekti v strugi reke Save so predvideni: za HE Renke v strugi Save dolvodno od vasi Renke, za HE Trbovlje gorvodno od cestnega mostu čez Savo v Trbovljah in za HE Suhadol gorvodno od Suhadola.

 

Prostorske ureditve območja hidroelektrarn na dolvodnem odseku srednjega toka reke Save zajemajo ureditve, ki so določene v osnutku koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala srednje Save in v dogovoru o sodelovanju ter medsebojnih pravicah in obveznostih v zvezi z izgradnjo, zlasti pa:

 • izgradnjo hidroenergetskih objektov,
 • 110 kV priključki elektrarn v elektroenergetsko omrežje, 
 • povečanje poplavne varnosti, vključno z ureditvijo pritokov Save in zalednih voda,
 • rekonstrukcijo in nadgradnjo železniške proge Zidani most- Hrastnik na vplivnem območju elektrarn,
 • ureditev državne cestne infrastrukture,
 • ureditev prometne dostopnosti do naselij na vplivnem območju hidroelektrarn,
 • ureditev večnamenskih poti ob reki Savi,
 • odvzem vode za namakanje kmetijskih zemljišč in požarno varnost, 
 • kajakaško progo na območju HE Suhadol,
 • povečanje potencialov za turizem, šport in rekreacijo,
 • nadomestne habitate na območjih, ki bodo določena v okoljskem poročilu.

© 2012 - 2024 Portal Energetika