Novica

Državni zbor potrdil novelo Zakona o rudarstvu

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Državni zbor je na 99. izredni seji je s 54 glasovi za in 0 proti potrdil Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu, ki uvaja popolno prepoved hidravličnega lomljenja. Novela zakona prinaša dodatne definicije nekaterih pojmov, ki se nanašajo na sanacijo pridobivalnih prostorov, ureditev posebnih primerov podaljšanja rudarske pravice in koncesije, uvajanje digitalne rudarske knjige ter prenos pristojnosti nosilca urejanja prostora za področje rudarstva za občinsko prostorsko načrtovanje na Geološki zavod Slovenije.

Novela zakona odpravlja nekatere sistemske pomanjkljivosti veljavnega zakona, poenostavlja in skrajšuje nekatere postopke za učinkovitejše upravljanje z mineralnimi surovinami ter bolje ureja postopke iz opravljanja reguliranih poklicev v rudarstvu in regulacijo inšpekcijskega nadzora.

Z novelo zakona se v Republiki Sloveniji prepoveduje metoda hidravličnega lomljenja kamnin pri raziskovanju in izkoriščanju ogljikovodikov, s čemer se v praksi tudi odpovedujemo izkoriščanju lastnih virov nafte in plina.

Poleg tega zakon prenaša pristojnost nosilca urejanja prostora za področje rudarstva na nivoju občinskega prostorskega načrtovanja na Geološki zavod Slovenije. V praksi to pomeni, da bo smernice in mnenja k prostorskim aktom občin izdajal Geološki zavod Slovenije, nadzor nad njegovim delom ter naloge državnega nosilca urejanja prostora pa bo še naprej izvajalo ministrstvo, pristojno za rudarstvo.

Zakon dodaja tudi nekatere definicije pojmov, nekatera področja pa dodatno ali povsem na novo ureja. Tako po novem Rudarska knjiga ni več fizična zbirka podatkov in dokumentov s področja rudarstva, ampak posebna spletna aplikacija, ki bo vsebovala tudi elektronske kopije dokumentov, ki spadajo med informacije javnega značaja, različne module za podporo pri iskanju podatkov ter pripravi in oddajanju vlog, kakor tudi različne grafične predstavitve podatkov, fotografije pridobivalnih prostorov in podobno.

Spremenjen in poenostavljen je tudi postopek opustitve izkoriščanja, dodatno so opredeljena nadomestila za pridobljeno mineralno surovino pri izvajanju sanacije po poteku koncesije ter za zavezanca sanacije nelegalnega kopa, kadar sanacije ni mogoče izvesti z vrnitvijo v prvotno stanje in stabilnosti območja ni mogoče zagotoviti brez dodatnega izkoriščanja.

Dodatno so urejena tudi nekatera vprašanja v zvezi z ugasnitvijo rudarske pravice, pridobivanja mineralnih surovin ob izvajanju gradbenih del in gradnji gozdne infrastrukture, ter predvidena možnost podaljšanja obstoječih rudarskih pravic za izkoriščanje v nekaterih specifičnih primerih.

Novela ob tem izpopolnjuje še področje reguliranih poklicev v rudarstvu, opredeljuje nekatere prekrške ter dodaja pravno podlago za financiranje monitoringa in vzdrževanje trajnih jamskih objektov po zaprtju premogovnikov.

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika